BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TCHQ-KTTT
V/v: Xin miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Số 18, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 178/DKVN-TKTD ngày 08/1/2008của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa họckỹ thuật dầu khí phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuếnhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì hàng hoánhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng miễn thuế hoặcxét miễn thuế nhập khẩu, cụ thể:

- Nếu hàng hoá là "tài liệu, sách, báo, tạpchí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ" nhập khẩu để"sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"theo điểm 1.14, khoản 1, mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC thì thuộc đốitượng miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Cục Hải quan địaphương nơi Trung tâm lưu trữ làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.

- Nếu hàng hoá là hàng chuyên dùng trực tiếp phụcvụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại điểm 1.14, khoản 1, mụcI, phần D Thông tư 59 theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệttheo điểm 1.2, khoản 1, mục II, Thông tư 59/2007/TT-BTC thì thuộc đối tượng xétmiễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể tìm hiểucác quy định về miễn thuế và xét miễn thuế tại địa chỉ trang Web của Bộ Tàichính: www.mof.gov.vn.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên hệ với CụcHải quan địa phương nơi Trung tâm lưu trữ làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để đượcgiải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dầu khí ViệtNam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An