BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 321/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 09/12/2014, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có côngvăn số 146 55/TCHQ-TXNK trao đổi ý kiến với BộThông tin và Truyền thông về vướng mắc liên quan đến việc phân loại, áp dụng mãsố đối với mặt hàng hộp nối cáp quang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư TMCông nghiệp Việt Á nhập khẩu.

Để cơ sở xác định đúng bản chất hàng hóa, giúp cho việc phânloại được chính xác, Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của QuýBộ về mặt hàng hộp nối cáp quangtheo mô tả tại công văn số 14655/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ củaquý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường