BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 321/TCT-TNCN
V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1070/VNPD-TCKT ngày 10/11/2014 của Côngty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam về việc giải đáp vướng mắc chính sáchthuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên,viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước quy định:

“Chế độ thưởng an toàn theo 2 mức 15% và 20% lương cấp bậc,chức vụ, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức thuộc một số ngành,nghề có điều kiện lao động đặc thù. Đối tượng áp dụng chế độ thưởng an toàn quyđịnh cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này”.

- Phụ lục Quy định đối tượng được hưởng chế độ thưởng antoàn kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ nêu trên quy định:

“I. Mức 20% tiền lương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

1. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý, vận hành các nhàmáy điện, các công ty sản xuất điện.

2. Công nhân, nhân viên, viên chức sửa chữa, thí nghiệm hiệuchỉnh thiết bị điện, quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện có cấp điện áptừ 110 KW trở lên.

3. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thốngmạng thông tin, mạng máy tính trên hệ thống điện.

4. Công nhân, nhân viên, viên chức Trung tâm điều độ hệ thốngđiện quốc gia, điều độ khu vực và điều độ tỉnh, thành phố.

II. Mức 15% tiền lương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

1. Công nhân, nhân viên, viên chức quản lý vận hành hệ thốngđiện có cấp điện áp dưới 110 KV.

2. Viên chức lãnh đạo, quản lý kỹ thuật hệ thống điện”.

Điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp khôngtính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải đượccơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp,mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tếkhác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấphướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụcấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịuthuế”.

Căn cứ các quy định trên, Công ty cổ phần phát triển điện lựcViệt Nam được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khuvực Nhà nước để tính trừ khoản thưởng vận hành an toàn điện khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơnmức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhậpchịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần phát triển điện lựcViệt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh