THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TTg-CN
V/v cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1878/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2021, văn bản số 1052/BC-BGTVT ngày 03 tháng 02 năm 2021) về Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng là cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản 1052/BC-BGTVT ngày 03 tháng 02 năm 2021 nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng rà soát, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành ph Đà Nng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung theo ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, ký tắt vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b),THH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng