BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 459/CT-TTr ngày08/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướngdẫn về thuế GTGT đối với trường hợp tài khoản chưa thôngbáo với cơ quan thuế. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứngtừ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bênbán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đãđăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toánphù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủynhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) vàcác hình thức thanh toán khác theo quyđịnh...”

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng kýthuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp(ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcgiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc,kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưathông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàngthương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này cóhiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳhàng quý khi có thay đi,bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phảithông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàngquý”.

Tại Điều 8, Mục 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về xử phạt đốivới hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác địnhnghĩa vụ thuế: “2. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi:

a) Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứngtừ, hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thờihạn kê khai thuế; số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi cho cơ quan cóthẩm quyền khi được yêu cầu.

b) Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụthuế phải đăng ký theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩavụ thuế với ngân sách nhà nước.

c) Không cung cấp; cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quanđến tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan trong thời hạn 03 ngàylàm việc, kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, qua kiểm tratrước hoàn thuế GTGT đã phát hiện Công ty TNHH KimAnh đã đưa vào kê khai các ủy nhiệm chi thanh toán cho các hóa đơn mua hàng đểkhấu trừ, hoàn thuế qua tài khoản 7600.211.000.893 mở tại Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn chi nhánh Sóc Trăng, tài khoản này của Công ty TNHH KimAnh chưa thông báo với cơ quan Thuế với tổng giá trị thanh toán là:1.909.442.353 đồng, trong đó thuế GTGT là: 173.585.667 đng.

Tài khoản của Công ty TNHH Kim Anh mở vào ngày 30/4/2008 vàđã sử dụng đ thanh toán cho các giao dịch mua,bán đến nay. Sau khi Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết địnhkiểm tra, Công ty TNHH Kim Anh đã nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tinđăng ký thuế theo mẫu số 08-MST bổ sung thông tin tài khoản của Công ty.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnhSóc Trăng, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế nêu tại côngvăn số 459/CT-TTr ngày 08/05/2014 như sau: Công ty TNHH Kim Anh bị xử phạt theoquy định tại Điều 8, Mục 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chínhphủ về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liênquan đến xác định nghĩa vụ thuế; đồng thờigiải quyết cho hoàn thuế số GTGT nêu trên nếu đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC, KK-TCT;
-
Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn