BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3211/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty Cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ.
(Địa chỉ:
Số 529 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2204/VM-TCKT ngày 14/5/2014 của Công tycổ phần du nhờn Quốc tế Việt Mỹ vướng mắc vềchính sách thuế GTGT đối với hàng bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở nước ngoài,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất 0% nhưsau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan;vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụthuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụngmức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa bán mà điểm giao, nhậnhàng hóa ở ngoài Việt Nam;”

Căn cứ hướng dẫn tại tiết a khoản 2 Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụngthuế suất 0% như sau:

"….Riêng đối với trường hợp hàng hóabán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoàiViệt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc giao,nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hp đồng mua hàng hóa ký với bên bán hàng hóaở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; chứng từ chứng minhhàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói,giấy chứng nhận xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ quangân hàng của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài;chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sởkinh doanh.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phầndầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ là nhà phân phối của Công ty TNHH Total Việt Nam cungcấp dầu cho các Công ty tàu biển Việt Nam tại cảng biển nước ngoài. Công tynhận đơn đặt hàng của các Công ty tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế, trựctiếp đặt hàng với Công ty TNHHTotal Việt Nam để các nhà cung cấp nước ngoài cung cấp dầu cho tàu biển ViệtNam tại cảng biển nước ngoài (Công ty TNHH Total Việt Nam ký hợp đồng với cácnhà cung cấp ở nước ngoài). Công ty cung cấpđược các hợp đồng chứng minh việc bán hàng hóa ngoài Việt Nam; chứng từ chứngminh hàng hóa được giao, nhận ngoài Việt Nam như phiếu giao hàng của nhà cung cấp ở nước ngoài cho các Công tytàu bin Việt Nam tại cảng bin nước ngoài; chứng từ thanh toánqua ngân hàng (của Công ty tàu binViệt Nam chạy tuyến quốc tế thanh toán cho Công ty, của Công ty thanh toán choCông ty TNHH Total Việt Nam, của Công ty TNHH Total Việt Nam thanh toán cho cácnhà cung cấp nước ngoài). Hoạt động này của Công ty đãthuộc trường hp không phải kê khai, tínhnộp thuế GTGT theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì từ ngày01/01/2014 áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Côngty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn