BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3212 TCT/NV7
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Công ty quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất
(Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8)

Trả lời công văn số 221/CIRI ngày 24/6/2003 của Công ty quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu thuế; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 1/11/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vồn bằng giá trị quyền sử dụng đất quy định giấy tờ để thực hiện quyền của người sử dụng đất. Theo quy định tại khoản này, Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua lại) của người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trường hợp này mới được xác định là hợp pháp. Khi nhận chuyển nhượng của quyền sử dụng đất của các hộ dân cư thì Công ty phải là người đứng tên trong hợp đồng mua bán, người chuyển quyền sử dụng đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ về đất.

2/ Tại Điểm 11, Mục I, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: "Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT được trừ giá đất chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất".

Thuế suất thuế GTGT đối với kinh doanh bất động sản là 10% theo quy định tại Điểm 3.17, Mục II, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ quy định trên, Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ dân cư sau đó san lấp, cải tạo để bán là hoạt động kinh doanh bất động sản phải nộp thuế GTGT theo thuế suất là 10% (giá tính thuế GTGT được trừ giá trị đất tính thuế chuyển quyền sử dụng đất) và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 32%. Việc kê khai và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Tổng cục thuế đề nghi Công ty liên hệ với cơ quan thuế và cơ quan địa chính nhà đất ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương