B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

S: 3213/BT C-KBNN
V/v: ớng dẫn công tác chun bị triển khai h thống TABMIS

Hà Nội, ngày 16 tng 3 năm 2010

Kính gi: - STài chính, Kho bc Nhà nưc, Cc Thuế các tnh, thành phố: ................

Ngày16/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành quyết đnh s 2538/QĐ BTCv việc trin khai din rngdự án H thng thông tin quản lý Ngân sách và Khobạc (TABMIS).Theo kếhoch,BTàichínhstiếptục trin khaihthốngTABMIS theo tng đt ti các cơ quan Tài chính, các đơn v Kho bạc Nhà nưccp tnh, cấp huyện trên phm vi toàn quc.

Đcơ quan Tài chính và đơn v KBNN ti các đa phương ch động nmbắtvà phi hp t chc công vic,đảmbảo các điều kin cn thiết cho việc trinkhai h thống TABMIS, B Tài chính (Ban triển khai TABMIS) thông báo kế hoạch trin khai (d kiến); hưng dẫn các nội dung cơ bản ca công tác chun bị, trin khai và phi hp thchin ,cthnhư sau:

I. K HOẠCH TRIỂN KHAI DIỆN RNG H THNG TABMIS

Kếhoch triển khai din rộng (dự kiến) h thống TABMIS năm 2010 và 2011 theo Ph lục 01 đính kèm.

Kếhoch triển khai chi tiết theo tng đt, Ban trin khai TABMIS s thông báo bng văn bản cụ th.

II.HƯNG DẪN CÔNG TÁC CHUẨN B TRIỂN KHAI

1.Thành lp Ban Chỉ đo li ên ngành và T triển khai TABMIS tiđịaphương.

BTài chính giaoGiám đc Sở Tài chính ch trì, tho lun thống nhtvi Giám đốc KBNN tnh, th ành ph và Cc tng Cc Thuế,ra quyết định thành lp Ban Ch đo li ên ngành và T triển khai TABMIS tại địa ph ương vi thành phn cụ th như sau:

1.1. Thànhlp Ban Ch đạo liên nnh (Banchđạo):

-Giám đc STài chính - Trưng ban.

-Giám đcKBNN tnh, thành ph - Phó Trưng ban thưng trc.

- Lãnh đạo CụcThuế(chđoDán hiện đihóaquytrình thu, np NSNN gia các đơn v Thuế - Kho bc - Hải Quan - Tài chính tại đa phương) - Phó trưng ban.

- Lãnh đạo KBNN tnh (ph tch công tác kế toán)- T trưng T trin khai, thành viên Ban ch đo;

-Trưng phòng Qun lý Ngân sách, S Tài chính - T phó T triển khai, thành viên Ban ch đo;

-Cc Thuế c 01 th ành viên tham gia Ban ch đo liên ngành.Tổng s thành viên Ban ch đo không quá 6 ng ười.

1.2. Thànhlp T Triểnkhai TABMISti địa ph ương (T trin khai):

-Lãnh đo KBNN tỉnh (ph trách công tác kế toán) - T trưởng.

-Lãnh đo Png Quản lý Ngân sách - T p.

-Lãnh đạo các phòng Hành chính s nghip, phòng Đầu tư; cán b phtch Tin hc; cán bộ ph tch Tài v qun tr caSở Tài chính.

-Trưng phòng Kế toánnhà nưc, lãnhđo các phòng: Tin hc,Kiểmsoát chi NSNN, Tng hp, Tài v thuộc KBNN tnh.

- Lãnh đo phòng Tàichính,LãnhđạoKBNN các qun,huyn, th x ã, thành ph trc thuc tnh.

-Ngưi s dng cnh TABMIS (cp tnh) đã tham gia khóa đào t o tiHàNội.

-Các thành viên khác(kng quá3 ngư i).

1.3. Nhim vụ chủ yếu ca Ban chỉđo, T trin khai

1.3.1. Ban hành Quy ch ế làm việc

- Trưng Ban ch đo phân công c thành viên Ban ch đo, T triển khaixây dng, hoàn thiện và ký ban hành Quy ch ế làm việc và phi hp liên ngànhtrong công tác chun b vàtrin khai hệthng TABMIS ti đaphương.

-Ban ch đạo có th tham khảo m ẫu Quy chế làm việc theo Ph lục 02đính kèm (hoặc tải fileson tho trên Diễn đàn trin khai TABMIS) đ xây dng Quy chế làm việc phù hp với điều kiện và hoàn cnh ca tng đa phương.

1.3.2. Phân công công vi ệc tổ chức họp giao ban

- Trưngban ch đo phân côngcông việc chocác thành viênBan ch đo,Tổ triển khai TABMIStiđaphương theo các ni dunghưngdẫn ti công văn này và các công văn hư ng dn ca Ban trin khai TABMIS.

- T chc họp giao ban định k, đt xut nhm soát công việc chun btriển khai TABMIS tại đa ph ương.

1.3.3. Đẩy mnh hoạt động truyền tng dự án TABMIS

- Đngh đng chí Giám đốc Sở T ài chính, Giám đ c KBNN tỉnh, th ành ph ch động báo cáo L ãnh đo UBND tnh, th ành ph đ có s quan tâm, chđo và ng h việc triển khai h thống TABMIS tr ên đa bàn theo tinh thn Chỉths 02/2008/CT-BTC ngày 11/8/2008 c a Bộ Trưng B Tài chính và Công thư ngày 21/08/2008 c a B Trưng Bộ Tài cnh gi đồng chí th ư, đồng chí

Ch tch UBNDtnh, th ành ph trc thucTrung ương.

-Đ ngh lãnh đo quan Tài chính, đơn v KBNN các cp, T truyềntng dán TABMIS tại đa ph ương ch đng bin phápquán trit, động viên cán b, công chc, thông tin ti gia đình cán bộ, nhằm có s ủng hộ, đngthun, nỗ lc và quyết tâm cao nhất đ trin khai thành công h thống TABMIS.

1.3.4. Phối hợp triển khai Dự án Hiệnđại hoá thu, nộp NSNN (TCS)

Đngh Ban ch đo, T triển khai TABMIS tại đa pơng:

- Phi hp cht ch vi Cc Thuế, Ban ch đạo đa ph ương d án Hin đi hoá thu- npNSNN,trinkhaichương trình TCStitất ccơ quan thuế, KBNN trên địa bàn để đồng b vi vic triển khai hệ thống TABMIS.

2. Lp danh ch Người sử dng chính TABMIS

Ban chđo,Ttrin khai TABMIS tạiđapơng phi hp lậpdanhsách ngưi s dụng chính TABMIS(key user) theo hưng dn tại công văn s16468/BTC-TCCBngày 19/11/2009 vàcôngvăns 3006/BTC-TCCB ngày12/3/2010 ca Bộ Tài chính. Ban trin khai TABMIS tổchc các khoá đào t ochoNgưi s dng chính TABMIS ti Hà Ni.

Quyết định thành lập Ban chỉ đo, Tổ triển khai, Quy chế l àm việc và danh sách Người sử dụng chính gửi về Ban triển khai TABMIS - Bộ Tài cnh theo địa chỉ: Văn phòng Ban triển khai TABMIS, 32 Cát Linh, H à Nội.

3. Làm sạch d liệu phục v Thu thp và Chuyển đổi d liu:

3.1. Đi vi quantài chính cp tnh, huyện:

S Tài chính ch trì, ch đạo các Phòng Tài chính c ấp huyn, phối hp vi KBNN cùng cp đ tiến hành soát, cp b sung, điều chỉnh (nếu ), x lý các vn đliên quan đến mã đơn v có quan h với ngân sách phc v TABMIStheohưng dẫn ti công văn 6226/BTC -THTK ngày 29/4/2009 ca Bộ Tài chính.

3.2. Đi vi cácđơn v KBNNcptnh v à huyn:

Kho bạc Nhà nưc cp tnh ch trì, ch đo các đơn v KBNN cấp huyện trc thuộc tiến hành rà soát, kim tra, đi chiếu s liu v kế toán ngân sách v àhoạtđộng nghiệp v KBN N theo công văn s 1044/KBNN-KT ngày 24/6/2009vviệc hưng dn cách kết hp các đon m ã.

3.3.Phi hp gia quanTài chính vàcácđơnv KBNN:

Cácđơn v KBNN rà soát, lp danh sách các d án đu tư chưa đưc cấpmã s, gi quan Tài chínhđ cp mã b sung. Trưng hp ch đầu chưakp gi h sơ, th tc đ ngh cp mã số, quan Tài chính tiến hành cấp mã đphụcvchuyển đi dliệu vào TABMIS, đng thiyêu cầu các chđu t ưhoàn thin h sơ theo đúng quy tr ình, th tc cp mã d án đầu tư hin hành.

4.Chuyển đi dữ liu ti các đơnv KBNN:

Phương án chuyển đi dữ liệu kế toán NSNN v à nghip v KBNN t hthng KTKB2008 sang h thng TABMIS theo Phlục 03 đính kèm.

Đ ngh KBNN các tnh, thành ph lp danh sách cán b d ki ến tham gia chuyển đi s liu, bao gm: Lãnh đạo KBNN các cấp tham gia T trin khai,01Lãnh đo Phòng kế toán nhà nưc và01cán b kế toán tổng hợp, 01 l ãnh đo và 01 cán b Phòng tin hc thuc KBNN tỉnh; ph trách kế toán v à ph trách tinhcthuc KBNN c ấphuyn.Nhóm cánbnày tổ chc nghiên cu trướctàiliu, phi hp vi Ban triển khai TABMIS(nhóm Chuyển đi s liu) để thchin chuyển đi d liệu đúng kế hoch.

5. Thu thp dliệu phụcvcu hình TABMIS:

Bantriển khai TABMIS (Nm Triển khai) s tiến hành thu thp dữ liu tạicơ quan tài chính, đơn vKBNNcáccấp đthc hincài đt hthngTABMIS. Danhmc chi tiết dữ liucnthu thập vàhưng dẫntổ chứcthc hin theo Phlc04 đính kèm.

ĐnghSTàichính, KBNN cáctnh,thànhphphân công cánbnghiên cu tài liu, tổ chức thu thập d liệu và gi kết qu thu thp d liệu theo hướng dn v đa chỉ: Ban trin khai TABMIS (Văn phòng ban) - Tr s Kho bạc Nhà nước,32Cát Linh, Hà Ni.

6. Tiếp nhậnmáy tính (PC) dán cp, chun bịphòngđàotovà nhp liệu tp trung:

- Vic chuẩn b và lp đt các thiết b cn thiết ti phòng đào to và nhpliu tập trung, Ban triển khai TABMIS s có hưng dn đi với tng đợt trinkhai c th.

-Theo hp đồng, Ban qun d án Cải cách qun Tài chính công scấp02 b máy tính và lưu điện (PC+UPS) cho mi đơn v triển khai TABMIS. Trưc mt, s máy tính nêu trên s đưc s dụng phc v cho hot đng đào to và nhp liu tp trung ti S Tài chính và KBNN tnh, thành phố. Sau khi kết thúc giai đoạn nhập liệu tp trung, s máy tính trên s đưc chuyển v các đơnvtàichính, KBNN tham gia tri ển khai TABMIS.

STàichính,KBNNcác tỉnh,thànhphốcử cánbphihpvới Ban quản d án Cải cách quản Tài cnh công đ tiếp nhn, qun lý s máy tính (PC) nêu trên trong thi gian đào tạo và nhp d liu tập trung, bàn giao cho cácđơnv trc thuckhibắt đu vận hành h thng TABMIS ti đa pơng.

7. Hot đng đào to phục v triển khai h thống TABMIS:

BTài chính (Ban triển khai TABMIS) s phối hợp tổ chức các khoá đào tạo phcvtrin khai h thống TABMIS, bao gm:

- Đàototinhccơ bn chocán bộsử dụnghthốngTABMIS . Hotđộngnày phải tiến hànhtrưc khiđàotosdngTABMIS. Do vy,các cơquan Tài chính, KBNN cần ch đng rà soát danh sách cán b cần đào to, báo cáo v Ban trin khai TABMIS đ kế hoạch đào to cth.

- TậphuấnChếđkếtoán áp dụng choTABMIS đi vicác đơn vKBNN và các cơ quan tài chính.

- Đào to Ngưi s dụng chính (cp tnh) TABMIS: tổ chc ti Hà Ni.

- ĐàotoNgưisdụng cui TABMISsđưctổ chc tạitng đaphương trưc thi đim tiến hành nhập liu tập trung.

Bantrin khai TABMIS s có văn bản triệu tập cụ th theo các khoá đàotạo nêu trên.

8. Chun b cho t chức hot đng Nhpliệutptrung :

8.1. Khc dấu TABMIS đóng trênchứng t:

KBNN các tnh, thành ph đt khắc du có ch "TABMIS" k èm tên đơn v KBNN (chi tiết cp tnh, cấp huyn), giao con dấu chocácđơn v sử dụng đđóng trên chng t kế toán (photo) trong thi gian nhp liệu tp trung.

8.2.Lp danh sách cánbtham gia phiên và nhp liutp trung :

8.2.1. Nguyên tắc chung

- STài chính lp danh sách, triệu tp và quản cán b tham gia hotđộng phiên và nhp d liệu tp trung ca cơ quan tài chính. KBNN tnh, thànhphlp danh sách, triu tp và qun cán b KBNN cp tỉnh, huyện tham gia hot động nhp d liu tp trung ca KBNN.

-Cán b huy độngtham gia phiên và nhập liệu tp trung phi l à nhngcán b đã tham gia cáckhoá đào to sử dụng TABMIS.

- Cán b cơ quan tài chính huy động tham gia nhp liu tp trung phảilà nhng cán bđã tham gia phiên d liệu d toán.

-Mi đơn v Tài chính, KBNN cấp huyn c 01cánb vững v nghip vụ, có kh năng s dụng thành tho máy vi tính, đm nhận vai trò đu mi h trợ triển khai hthng TAB MISti tng đơn v.

8.2.2. Danh ch cán bộ thuộc quan Tài chính

a) Hoạt động Phiên dữ liệu dự toán: thành phần tham gia như sau:

- Phòngtài chínhcphuyện c01 cán blà đu mi htrợ triển khaiTABMIS tại đơn vị.

-Các phòng nghip v (Quản ngân sách, Hành chính s nghip, Đu tư) thucS Tài chính c01lãnh đo phòng và 01 cán b.

b) Hoạt động Nhập liệu tậptrung

- Cán bộ thuộc Sở Tài chính: cán b thuc các phòng Qun lý Ngân sách; Đầu tư; Hành chính s nghip; huy động tham gia theo nguyên tc: Ngưi sdụng chính (key user) tham gia to àn b thi gian; Ngưi s dng cui đ ưc luân phiên tham, chialàm2 đ t, mi đt 50% thi gian .

- Cánbộ thuộc Phòng Tài chính cấp huyện: huyđng theo nguyên tc:Ngưisdụng chínhtham giatoàn bthigian;Ngưi sdụngcui có ththam giatoàn bthi gian hocchialàm 2 đt, mi đợt 50% thi gian.

8.2.3. Đối với Kho bạc Nnước

- Cán bộ thuộc KBNN tnh, thành phố: cán b thuc Phòng Kế toán, huy động theo nguyên tc: Ngưi s dng chính tham gia toàn b thi gian; Ng ười sdng cui luân phi ên tham gia, chialàm 2 đ t, mi đợt 50% thi gian .

Cánb phòng Thanh toán vn đu và Kế hoch Tng hp , thc hiện nhập s liệu vào TABMIS ti phòng làm vic; s lưng cán b đưc huy đng phù hp, đảm bo hoàn thành nhp d liu trong thi gian ti đa 5 ng ày.

- Cánbộ thuộc KBNN cấp huyn: cán bnghiệp vkế toán,huy động theo nguyên tc: Ngưi sdng cnh tham giatoàn bthigian. Nisdụng cui (cán b kế toán) có th tham gia toàn b thi gian hoc chia làm 2 đt, mi đợt 50% thi gian.

Cánb ph trách nghiệp v Thanh toán Vn đầu ca KBNN cấp huyện (01 Người s dụng cui), KBNN tnh s huy động tham gia nhp liệu tập trung vào thi đim thích hợp vi thời gian ti đalà 5ngày.

III. CHOTĐNGTRIỂNKHAI HỆ THNG TABMISTIĐA PHƯƠNG, BAO GM:

1. Kiểm tra các điềukiệnkthut:

Kết thúccáckhoá đàotạo, Ban trin khai TABMIS, nhà thu phi hp vi T triển khai TABMIS ti đa pơng tiến hành kim tra, cài đt cu nhmáytính(PC) đảm bo truy cập đưcvào hthng TABMIS; kim tra,bodưỡng thiết b k thut, tin hc, đm bảođápứng các nhu cầuca hot đng nhập liu tập trung.

2. Chun b chứng t hchtntrên TABMIS:

2.1. Đi vi cơ quan Tài chính

STài chính, Phòng Tài chính cp huyn photo các quyết định giao dtoán ca năm ngân sáchhin hành và các quyết định điều chỉnh, b sung trongnăm (nếu có) thuộc ngân sách cp tnh, huyệnphục v cho hot động phiên vànhậpd liệu d toán vào hthng TABMIS.

2.2. Đi vi các đơn v Kho bcNhà nưc

-KBNN cấp tnh ch đng h tr thiết b (máy scan, y fax) và thngnhấtvới KBNN các huyện v pơng thc chuyển bản sao (photo) chứng từ kếtoán tcác KBNN cấphuyện vđimnhậpliu tp trung,đmbảo nhanh cng, kp thi, chính xác. Các đơn v KBNN có th s dụng tin ích in Lit kêchng t trong chương trình KTKB2008 và thc hiện phiên tài khon trctiếp tại đim nhp liu tp trung ca KBNN.

Cácchứng t kế toán KBNN photo, sau khi đưc hạch toán trên h thngvà đóng du TABMIS, s đưc bảo qun, lưu tr ơng t đối vi chứng t kế toán tại KBNNtnh theo quyđnh hin hành ti khi có hướng dẫn cụ th.

3. T chc phiênd liệu dự toán ti S Tài cnh:

-Hot động phiên d liệu d toán cho ngân sách cp tỉnh, cp huyện đưc thc hin tập trung ti S Tài chính, bt đầu trưc khi t chức nhập d liu tp trung 01tun,đmbokết thúctuầnđutiên, toàn bdliệu dtoán đưcphiên xong để th nhập vào h thng TABMIS. Ban triển khai TABMIS và nhà thầu s hưng dn cán b các cơ quan tài chính thc hành phiên d liệu dtoán.

- Tài liệu ng dn chi tiết phi ên d liu d toán nhập v ào TABMIS tại Phụ lục 05 đính kèm.

4. T chc nhp dữ liệu tp trung :

Thigian t chức nhập dữ liu tập trung trc tiếp trên h thng TABMIS:d kiến kéo dài trong khong 1 tun cuối ca tháng trưc và 1 tun đu tiên catháng kế tiếp.

4.1. Tại quan tài chính: cán b tài chính tiến hành nhp d liu d toán đã đưc phiên ca năm ngân sách hiện hành (2010); nhập đui kp thi vào hthng TABMIS số liệu d toán và Lnh chi tin phát sinh từ thi điểm bắt đunhậpliu tp trung (thi đim cht s liệu vi KBNN cùng cp đ chuyển đi sliu từ KTKB vào TABMIS); phc hi s d toán đ ã hy b ca năm 2009 sau khi có quyết định ca cp có thm quyn; in b áo cáo và kim tra, đi chiếu dliu d toán đã nhp vào hthng TABMIS;

4.2. Tại KBNN tnh, tnh phố: cánb Kế toán KBNN thc hiện phiên chng t kế toán t mã tài khoản kế toán áp dụng chế đ kế toán NSNN v à hotđộng nghip v KBNN (ban hành kèmtheo quy ết đnh 120/2008/QĐ -BTC ngày22/12/2008 ca B trưng Bộ Tài Cnh sang tài khon tự nhiên thuc Chế đkế toánnhànướcáp dụngcho TABMIS (banhànhtheo Thôngtư s212/2009/TT-BTC ngày6/11/2009 ca BTài chínhvà công văn s383/KBNN-KTngày 2/03/2010 ca Khobạc Nhà nưc);nhp chngtphátsinh vào h thống TABMIS, thc hiện giao diện truyền - nhn d liu vi cácng dụng liên quan (TCS,thanh to án vi ngân hàng,...);

- Cán bThanh toán Vn đầu t ưvà Kế hoạch tng hợp thc hin vicnhập sliệu kếhoch vn,các hp đồng khung,hpđồngthc hin v ào TABMIS; nhp d toán chi đu t ư cho ngân sách x ã.

- Thc hin khoá s theo quy trình nghip vụ; in các loại báo cáo và tiến hành kiểm tra, đi chiếu s liu gia 2 hthống KTKB và TABMIS.

4.3. Phối hợp giữa quan Tài chính và KBNN

Cácđơn v tài chính và kho bạc cùng cp phi hợp chặt chẽ, hch toán kp thời các nghiệp v phát sinh trong thi gian nhập liu tp trung; hoàn thành khoá s tháng; đi chiếu khp đúng s liệu trước khi kết tc nhp liu tập trung vàchuyển sang vận hành chính thc TABMIS tại các đơn vị.

5.Chun b cho vn hành h thng TABMIS ti tng đơn v:

Trong thi gian nhập liệu tập trung, S Tài chính, KBNN các tnh, thànhphphi hp vi Ban trin khai TABMIS và nhà thầu tiến hành rà soát các điu kin cn thiết đ chuẩn b trin khai ti các đơn v cấp huyện trên đa bàn toàntnh. Ni dung công vic c thbao gm:

-Thng nht kế hoch chuyển tng huyn (gm c cơ quan tài chính và KBNN) v vận hành tại đa pơng, thông báo cho T triển khai TABMIS caTrung ương và nhà thầu để phi hợp thực hin.

- Rà soát h tng truyền thông v à các điều kin k thut li ên quan ti tngphòng tài chính và đơn v KBNN cp huyn.

- Ràsoát, sp xếp,btmáy tính cá nhân (PC) đm bảo cấunhti thiu đ cán b có thtrc tiếp đăng nhập và m victrên hệ thng TABMIStại đơn v (128MB RAM, 200 MB cứng còn trng, h điều hành Windows XP, bgõtiếng Vit Unikey, chương tnh Internet Explorer 6.0 tr lên).

- T trin khai ca Nhà thu FPT, Ban trin khai TABMIS hưng dn càiđặt cấu nh mẫu trên máy tính (PC) ti 1 - 2 đơn v (tài chính, KBNN); hướng dn, h tr cán b tin hc của S Tài chính, KBNN tỉnh tiến hành cài đt cấuhình đối vi s máy c òn li ti các đơn v tài chính, KBNNti đa pơng.

Đngh Giám đc Sở Tài chính, Gm đc KBNN phân công cán b phtráchtinhc ca đơn v phi hp vi nhà thầu và Ban triển khai TABMIS tổchc các hot động u trên.

6. Bàn giao thiết bị ti Phòng nhp liệutptrung:

- S Tài chính m đầu mi tiếp nhn và bàn giao s máy tính và lưu điện (PC&UPS) cho S Tài chính và các Phòng Tài chính cp huyn.

- KBNN tỉnh làm đầu mi tiếp nhn và bàn giao s máy tính và lưu đin (PC&UPS) cho KBNN tnh và các KBNNcấp huyn.

- Ban quản lý d án Cải cách qun lý Tài chính công ng dẫn các đơn v thc hiện các th tc bàn giao máy tính và lưu đin cho các đơn v tham giatriển khai TABMIStheo quyđnh hin hành.

7. Xácnhncác công việc đ ã thựchiệnti đa ph ương:

Kết thúc giai đoạn nhập liệu tập trung và triển khai vn hành TABMIS ti đa pơng, đi diện các Nhóm thuc Ban triển khai TABMIS- B Tài chính,nhà thu và T trin khai TABMIS ti đa pơng tiến hành ký kết các biên bnxác nhận công vicđã đưcthc hin trongkhuônkhtrinkhai hthống TABMIS tại đa phương.

Danhsách, mu biên bn theo Phlục 06 đính m.

8. H trvnhành TABMIS:

-Ban trin khai TABMIS và nhà thu tiếp tc h tr triển khai h thngTABMIS tại đa phương thông qua B phận h tr vận hành h thống ca d án.

- Quy trình phihp, htrợ vn hànhhthng s đưcBantriển khai TABMIS ph biến ti Ngưi s dng chính (key user) trong thi gian tham gia nhập liu tập trung.

Tàiliu Quy trình h tr đăng ti Diễn đàn Trin khai TABMIS, chuyênmc: "HưngdnsdụngTABMIS >>Cáci liệu hướngdẫn hệ thng>>Quy trình ghi nhn, phnánhlỗi v à phnhithông tin".

-Địa ch liên h, phi hp x các công vic liên quan ca Ban trin khai TABMIStheo Phlục07 đính kèm

9. Kếtthúc nhp liu tptrung :

-S Tài cnh, các phòng tài chính c ấp huyện hoàn thành việc nhp vàoh thống TABMIS s liu d toán đãphiên, nhp toàn b số d toán và Lnh chi tin phát sinh mi t sau ng ày bắt đu nhp liệu tập trung, đối chiếu s liu khpđúng, hoàn thành x lý các bút toán rác tr ưc khi kết thúc nhp liu tp trung v àvn hành TABMIS ti tng đơn v.

- KBNN tnh, cácKBNNcấp huyệnhoàn thành khoástháng trênhthng TABMIS; hoàn thành x các t toán rác; in và đi chiếu báo cáo theo quy trình nghip v trưc khi kết thúc nhp liu tp trung và vn hành TABMIStạiđơn vị.

- Khi vn hành TABMIS ti đơn vị, các đơn v tài chính (cp tnh, huyn)có trách nhim hạch toán kp thi d toán, Lnh chi tiền vào h thng TABMIS,đm bảo các đơn v KBNN có đ điều kiện hch toán chi NSNN, đáp ứng nhucầuchi tiêu của các đơn v quan hvớingân sách.

- Các đơn v KBNN tiếp tc t chc công tác hch toán song song trên ch thống KTKB v à TABMIS đến khi có hưng dn c th ca Ban trin khai TABMIS.

IV. C VN Đ KHÁC

1. T chc hu cn,kinh phí:

Công tác t chc hu cần v à b trí kinh phí cho hot đng triển khai hthng TABMIS tại đa ph ương, Ban quản lý d án Cải ch qun lý T ài chínhcông scóvăn bản hưng dn cụ th.

2. ng cường s dng Diễn đàn Triển khai TABMIS:

Cáccông văn, tài liu, ph lc hưng dn trin khai d án TABMIS ti địa phương, đưc đăng tải trên Diễn đàn Triển khai TABMIS , ti các chuyên mc "Vănbnphápquy\Triển khaiTABMIS " và Hưng dn sdụng TABMIS\Các tài liu hưng dnhệ thng".

3.Các đn công tác c a Ban triển khai TABMIS- B Tài chính hỗ trợtriển khai ti đa ph ương

Bantrin khai TABMIS d kiến c các đo àn công tác tại từng địaphương vi các nhim v cụ thnhư sau:

-Đoàn 1: Tp hun Chếđk ế toán áp dng cho TABMIS;

-Đoàn 2: Làm sch d liu vàThu thập d liu i 1;

-Đoàn 3: Đào to ngưi s dụng cui;

-Đoàn 4: H trợphiên d liu d toán đi vi c ơ quan tài chính; Thu th p dliệu gói 2 vàChuyển đổi s liu tht;

-Đoàn 5: Đi h trợ vn hành và nhập d liu tập trung.

Thi gian công tác tng đo àn s được Ban trin khai TABMIS tng báocth sau.

Đđảm bảo triển khai h thng TABMISthành công ti đa phương, đngh đng chí Giám đc Sở Tài chính, Giám đ c KBNN các tỉnh, thành ph trc thuc Trung ương phối hp chặt ch vi Ban qun lý d án Cải cách quản lý Tài chính công, Ban tri n khai TABMIS và các đơn v liên quan đểtổ chc thchin./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- nh đo Bộ (để b/c);
- VP Bộ; Cục TH&TK TC; BQLDA CCQLTCC, TCCB, NSNN, CĐKT&KT
- Lưu VT, KBNN.

TL. B TRƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BC NHÀ NƯỚC
TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Nguyễn Thị Nhơn