BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3213/BTC-TCT
V/v hướng dẫn theo dõi, tổng hợp tiền phạt vi phạm hành chính từ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do cơ quan thuế quản lý

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được phản ánhcủa một số địa phương về vướng mắc trong việc xác định đối tượng và phạm vi củakhoản tiền xử phạt qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế trên Quyết định xửphạt vi phạm pháp luật đối với người nộp thuế (NNT) phải nộp vào tài khoản tạmthu của cơ quan Tài chính theo quy định tại Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày28/6/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định các hành vi vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hànggiả (BL, GLTM, HG), Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnhvực chống BL, GLTM, HG, Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 sửa đổi, bổsung Thông tư số 59/2008/TT-BTC và Công văn số 2762/BTC-PC ngày 2/3/2011 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về sử dụng nguồn thu từ xử lý cácvụ BL, GLTM, HG; theo dõi, hạch toán và luân chuyển chứng từ nộp tiền đã nộpvào tài khoản tạm thu của cơ quan Tài chính theo các Quyết định xử phạt vi phạmpháp luật về thuế của cơ quan thuế giữa KBNN, cơ quan Thuế và cơ quan Tàichính. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng vu phạm vi áp dụng

Cơ quan thuế có thẩm quyền vàtrực tiếp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, xử lý viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí đối với các hành vi được xácđịnh là BL, GLTM, HG theo hướng dẫn tại Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày28/6/2010 của Bộ Tài chính theo kế hoạch thường xuyên hoặc chuyên đề được tríchvà sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tưsố 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 và Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC nêu trên và Công văn sồ 2762/BTC-PCngày 2/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về sử dụngnguồn thu từ xử lý các vụ BL, GLTM, HG.

2. Về việc mở tui khoản, luậnchuyển chứng từ vu hạch toán kế toán

2.1. Cơ quan Tài chính

- Theo dõi, hạch toán riêng cáckhoản tiền phạt do NNT nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan Tài chính theo cácQuyết định xử phạt của cơ quan thuế, đồng thời tổng hợp số liệu để trích lập vàsử dụng nguồn thu này cho từng cơ quan thuế (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cụcThuế).

- Cuối tháng, cơ quan Tài chínhtổng hợp số tiền đã nộp vào tài khoản tạm thu theo từng cơ quan thuế để đốichiếu toàn bộ số tiền đã nộp này với cơ quan thuế và KBNN đảm bảo số liệu đầyđủ, chính xác.

- Căn cứ vào văn bản đề nghịtrích chuyển tiền vào NSNN của cơ quan thuế đối với các chứng từ đã nộp vào tàikhoản tạm thụ của sở Tài chính cho các Quyết định đã hết thời hạn khiếu nại:lập Giấy nộp tiền vào NSNN và bảng kê chi tiết để thực hiện chuyền nộp số tiềnphạt từ tài khoản tạm thu của cơ quan tài chính vào NSNN theo quy định.

- Phối hợp với KBNN, cơ quanthuế để đối chiếu toàn bộ số tiền đã nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan Tàichính, số tiền đã trích nộp NSNN, số tiền đã trích chuyển vào tài khoản tiềngửi của cơ quan thuế đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2.2. Cơ quan Kho bạc

- Đối với chứng từ nộp tiền củaNNT đã nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan Tài chính theo Quyết định xử phạtvi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế, KBNN thực hiện:

+ Tại địa phương chưa thực hiệnDự án hiện đại hoá thu nộp NSNN: KBNN gửi 01 liên chứng từ nộp tiền của NNT nêutrên cho cơ quan thuế quản lý ghi trên chứng từ nộp tiền để ghi giảm nghĩa vụthuế cho NNT.

+ Tại địa phương đã thực hiện Dựán hiện đại hoá thu nộp NSNN: KBNN tổng hợp vào bảng kê chứng từ nộp ngân sáchcác thông tin của chứng từ nộp tiền theo cơ quan thuế quản lý ghi trên chứngtừ, đồng thời truyền dữ liệu chi tiết theo từng chứng từ nộp vào cơ sở dữ liệuthu NSNN của Bộ Tài chính để chuyển cho cơ quan thuế để ghi giảm nghĩa vụ thuếcho NNT.

- Đối với chứng từ nộp tiền vàoNSNN của cơ quan Tài chính trích chuyển tiền từ tài khoản tạm thu, tạm giữ củacơ quan Tài chính theo Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quanthuế để chuyển nộp NSNN theo quy định: KBNN căn cứ vào tài khoản trích chuyểntrên chứng từ để chuyển cho cơ quan thuế tương ứng lập báo cáo tổng hợp thuNSNN trên địa bàn.

- Căn cứ chứng từ của cơ quantài chính về nội dung chuyển kinh phí (để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trangthiết bị, phương tiện hoạt động và khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân thamgia phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hànggiả theo chế độ quy định: KBNN thực hiện chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi củacơ quan thuế.

- Phối hợp với cơ quan Tàichính, cơ quan thuế để đối chiếu toàn bộ số tiền đã nộp vào tài khoản tạm thucủa cơ quan Tài chính, số tiền đã trích nộp NSNN, số tiền đã trích chuyển vàotài khoản tiền gửi của cơ quan thuế đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2.3. Cơ quan Thuế

- Theo dõi, đôn đốc NNT nộp đầyđủ, kịp thời số tiền phạt phải nộp theo các Quyết định xử phạt vi phạm phápluật về thuế của cơ quan thuế.

- Căn cứ vào liên chứng từ nộptiền vào tài khoản tạm thu do KBNN chuyển đến, hạch toán giảm nghĩa vụ phải nộpcho NNT.

- Căn cứ vào chứng từ nộp NSNN doKBNN cung cấp, tổng hợp báo cáo thu NSNN trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan Tàichính, KBNN để đối chiếu toàn bộ số tiền đã nộp vào tài khoản tạm thu của cơquan Tài chính, số tiền đã trích nộp NSNN, số tiền đã trích chuyển vào tàikhoản tiền gửi của cơ quan thuế đảm bảo số liệu đầy đủ chính xác, kịp thời.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước,Vụ NSNN có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Sở Tàichính các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất theo nội dung hướng dẫn tại côngvăn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phảnánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn