BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3213 TCT/CS
V/v sử dụng bảng kê thu mua hàng nông sản

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 324/CT-NQD ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông sản. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ: ”Đối với tổ chức, cá nhân thu mua hàng hoá là nông, lâm thuỷ sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sản xuất bán không có hoá đơn bán hàng thì phải lập hoá đơn thu mua hàng giao cho người bán; trường hợp thu mua hàng hoá có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của một người thì phải Căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng: Họ, tên, địa chỉ của người bán: số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhân liên 2 của hoá đơn”. Doanh nghiệp thu mua chè của người trực tiếp sản xuất án ra lập hoá đơn theo quy định trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc