Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3213 TCT/NV5 NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ CỦAHÀNG HOÁ CHỊU THUẾ TTĐB

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 240/CT-ĐTNN ngày 15/6/2001 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về khấu trừ thuếGTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3,mục II, phần A, Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và mục II, Thông tưsố 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từngày 1/1/1999 đến hết ngày 31/12/2000 thì hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêuthụ đặc biệt (kể cả hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) thuộcdiện không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm 1.1, mục II, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày1/1/2000 thì hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu được áp dụngthuế suất thuế GTGT là 0%.

Đối với thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày1/1/2001 dùng cho sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (kể cả hàng sảnxuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) không được tính vào thuế GTGT đầuvào được khấu trừ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc hoàn thuế. Số thuếGTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đểtính thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đối với thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ1/1/2001 dùng để sản xuất ra hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu thìđược khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanhhạch toán riêng được thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để sản xuấtra hàng chịu thuế GTGT (bao gồm cả hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệtxuất khẩu) thì được khấu trừ hoặc hoàn lại thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùngđể sản xuất ra hàng chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh khônghạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ được kê khai tạm tính hàng tháng theo tỷ lệ doanh số bán ra của hànghoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Khi quyết toán năm, cơ sở phải tính lại số thuếGTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng biếtvà hướng dẫn các đơn vị thực hiện.