BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3215/BVHTTDL-KHTC
V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp Công văn số 751/SVHTTDL-NVVH ngày 26 tháng 8 năm2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Công văn số 2109/HQBD-Ttrngày 22/8/2014 của Cục Hải quan Bình Dương xin ý kiến về việc nhập khẩu máychơi game không trả thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định loại máy trò chơi điện tử

1.1. Theo quy định của pháp luật hiện hành:

- Điều 2 Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 về kinhdoanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài quy định:

+ “Máy trò chơi điện tử có thưởng” là thiết bị điện tửchuyên dụng được phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định này để thực hiệncác trò chơi có thưởng cài đặt sẵn trong máy. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàntự động giữa người và máy.

+ “Trò chơi điện tử có thưởng” là các trò chơi may rủi đượctổ chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham giavà có thể trúng thưởng bằng tiền.

- Điều 1 Thông tư 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ Vănhóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quản lý tròchơi điện tử:

“Trò chơi điện tử bao gồm: Máy có cài sẵn nội dung trò chơiđiện tử hoặc nội dung vui chơi giải trí khác bằng kỹ thuật điện tử; Băng, đĩa,linh kiện có nội dung trò chơi điện tử; Đầu máy, thiết bị phát trò chơi điện tử;Máy tính, mạng máy tính có nội dung trò chơi điện tử.”

1.2. Về các loại máy trò chơi điện tử do Cục Hải quan BìnhDương đề nghị xác định hàng hóa nhập khẩu quản lý chuyên ngành (nêu tại Côngvăn số 2109/HQBD ngày 22/8/2014)

- Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, đối với các loạimáy trò chơi điện tử nhập khẩu để hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởngdành cho người nước ngoài thì được xác định là “máy trò chơi điện tử có cài đặtchương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dụng cho trò chơi ở sòng bạc - kinhdoanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

- Đối với máy trò chơi điện tử loại khác mà người tham giacó thể trúng thưởng bằng xèng (chỉ được tích điểm để cộng thưởng thêm số lượtchơi, không được quy đổi ra tiền, hiện vật dưới mọi hình thức) hoặc trúng thưởngbằng hiện vật giá trị nhỏ mang tính động viên, khích lệ như đồ chơi thú bông,bánh kẹo... và không phải loại máy trò chơi hoạt động kinh doanh trò chơi điệntử có thưởng dành cho người nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số86/2013/NĐ-CP thì không phải là “máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trảthưởng và thiết bị chuyên dụng cho trò chơi ở sòng bạc - kinh doanh trò chơi điệntử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

2. Về việc nhập khẩu và lưu hành máy trò chơi điện tử:

- Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thaythế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ), việc nhập khẩucác loại máy trò chơi điện tử thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Thôngtư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP do vậy việc nhập khẩu máy trò chơi điệntử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi doanh nghiệplàm thủ tục nhập khẩu. Cụ thể như sau:

a) Điều kiện nhập khẩu:

- Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấyđăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc các ngành nghề kinhdoanh phù hợp;

- Thương nhân phải tự bảo đảm các điều kiện đối với máy, thiếtbị nhập khẩu:

+ Là máy, thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh,hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

+ Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nộidung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bịxin nhập khẩu;

+ Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giảitrí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại ViệtNam;

b) Hồ sơ đề nghị nhập khẩu: Thương nhân đáp ứng đủ các điềukiện quy định tại Mục a Khoản 2 Điều này gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưuđiện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh củathương nhân;

- Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nộidung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bịxin nhập khẩu;

- Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp nêu rõ tên, chủngloại máy, thiết bị nhập khẩu, loại hình trò chơi điện tử và cách thức trả thưởng;số lượng, trị giá của từng mặt hàng;

Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều kiệnnhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấyđăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc có ngành nghề kinhdoanh phù hợp và có văn bản trả lời kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanhnghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bảntrả lời
và nêu rõ lý do.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận chodoanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu máy trò chơi điện tử dành cho người nướcngoài (đồng thời gửi cơ quan hải quan để phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước)là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

c) Sau khi máy, thiết bị nhập khẩu được thông quan, chươngtrình trò chơi điện tử cài đặt theo máy phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchkiểm tra nội dung và dán tem trước khi Thương nhân đưa vào kinh doanh, sử dụng.

Trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nội dungcủa máy trò chơi điện tử vi phạm các quy định pháp luật về cấm phổ biến vàkhông được phép lưu hành tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện tái xuất hoặctiêu hủy số máy này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa; Thể thao và Du lịch đểcác cơ quan có liên quan thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái