BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3215/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 377/CT-THNVDT ngày8/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đềnghị hướng dẫn vướng mắc về thu tiền sử dụng đất.Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011: “Cơquan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra xem xét lại quyết định hànhchính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của mình, nếu trái pháp luật phảikịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại”.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định:

“Điều 120. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụngđất trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đấtđai

1. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế cóliên quan đến đất do cơ quan thuế xác địnhcăn cứ vào số liệu địa chính của Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp”.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 14 và Khoản 1 Điều 16 Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

Khoản 5 Điều 14:

“5. Trường hợp căn cứtính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử dụngđất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chínhvề tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất đề nghị điều chỉnhquy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có)thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vàongân sách nhà nước”.

Khoản 1 Điều 16:

“1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất;được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 1, Điều 8, Điều 9 Nghịđịnh này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn vềtài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứngnhận sau khi có đơn đnghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụngđất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợdần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụngđất phải nộp tiền sử dụng đất còn lạitheo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trườnghợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vàotiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợlà 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.

Ngày 23/10/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 15286/BTC-QLCS gửiỦy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm địnhgiá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, luân chuyn hồ sơ của người sử dụng đấtkhi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ngày 11/5/2011 Chi cụcThuế huyện Thới Bình nhận được Phiếuchuyển thông tin địa chính đxác định nghĩa vụ tài chính số 496/PC-VPĐKQSDĐ của Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thới Bình về việctính thu tiền sử dụng đất đối với ông Phan Văn Thạnh. Sau khi nhận Phiếu chuyn thông tin, Chi cục Thuế huyện Thới Bình đã áp dụng giá đấtđể xác định lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất và Ông Thạnh đã nộp tiền thuếthu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện cho ghi nợ 05 năm (2011 đến2016) đồng thời Ủy ban nhân dân huyện ThớiBình đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho ông Thạnh.

Tuy nhiên, trường hợpông Phan Văn Thạnh đang ghi nợ tiền sử dụng đất và chưa nộp tiền sử dụng đất,nay có đơn yêu cầu xem xét tính lại tiền sử dụng đất do xác định vị trí khôngđúng và Văn phòng đăng ký quyn sử dụng đất - Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Thi Bình chuyển lại Phiếu chuyểnthông tin địa chính để xác địnhnghĩa vụ tài chính số 1551/PC-VPĐKQSDĐ thay thế Phiếu chuyển thông tin địachính số 496/PC-VPĐKQSDĐ ngày 11/5/2011 là căn cứ tính tiền sử dụng đất có thayđổi thì cơ quan thuế xác định lạitiền sử dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện theo quy định(Ủy ban dân dân huyện Thới Bình không có thẩm quyền tính tiền sử dụng đất phải nộp).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS - BTC;
-
Vụ PC, KTNB - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn