BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3216/TCT-CS
V/v: hóa đơn mất, hỏng, cháy

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 46613/CT-QLAC ngày 20/7/2015của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn hồ sơ mất, cháy, hỏng hóa đơn dothiên tai, hỏa hoạn,Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT /BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trongtrườnghợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy,hỏng hóa đơn

1. Tổ chức,hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưalập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quảnlý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 banhành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định củapháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngàynghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ ngườibán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưngsau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đãlập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bảnghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký vàghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền),đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, kýxác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giaocho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu(nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơnđể làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu tráchnhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sửdụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặcbên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người muathuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”

Căn cứ mẫu số BC 21/AC mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóađơn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT -BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày củaCục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 46613/CT-QLAC nêu trên, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Đối với hóa đơn bị mất, hỏng, cháy đã được hướngdẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT -BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tàichính. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT -BTC tổ chức, hộ, cá nhân cóhóa đơn bị mất, hỏng, cháy phải báo cáo các hóa đơn bị mất, hỏng, cháy theo mẫusố BC21/AC: Báo cáo cháy, mất, hỏng hóa đơn (được ban hành kèm theo Thông tư số39/2014/TT -BTC) gồm các nội dung tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng,liên hóa đơn, lý do mất, hỏng, cháy hóa đơn và cam kết của đơn vị.

Do đó, đề xuất của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc căncứ thủ tục hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính để xử lý về hóa đơn mất, hỏng, cháy do thiên tai, hỏa hoạn như kèm theovăn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về mất,cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn, Biên bản kiểm kê hóa đơn bị mất,cháy, hỏng do doanh nghiệp lập là chưa phù hợp và tăng thủ tục hành chính chotổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội đượcbiết. Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc đề nghị Cục Thuế TP. HàNội báo cáo, đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, Vụ TVQT - TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn