BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/TCT-CS
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 482/CT-KTT1 ngày10/2/2015, công văn số 156/CT-KTT1 ngày 15/1/2015 của Cục Thuế thành phốĐà Nẵng về khấu trừ thuế GTGT đối với hànghóa nhập khẩu bị tổn thất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị Tổngcục Hải quan ý kiến. Ngày 18/5/2015 Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

“1. Xử lý hoàn thuế GTGT các trường hợp nộp nhầm, nộp tha đối với t khai hải quan đăng ký trước ngày01/1/2014:

Căn cứ quy định tại Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010, Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì:

“Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp tha thuế giá trị gia tăng hàng nhập khu cho cơ quan hải quan trong năm, ngân sách mà người nộp thuế hoặc cơquan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mu sốC1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013 của Bộ Tài chính), đng thời người nộp thuế nộp bản chínhgiấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sáchNhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyn Kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Cáctrường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhm, nộp tha khác cơ quan hải quan xác nhận sốtiền thuế nộp nhm, nộp tha đ cơ quan thuế thực hiện hoàn trả ngườinộp thuế theo quy định. ”

Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan hảiquan, cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộpthuế theo quy định.

2. Trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuếGTGT đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 trở đi và những tờkhai thuộc đối tượng nộp nhầm, nộp thừa thuếtrước ngày 31/12/2014 nhưng chưa kêkhai khấu trừ tại cơ quan thuế: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính, Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểmtra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 thì:“Hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hưhỏng, mt mát được cơ quan, tổ chức thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xétgiảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tn thất thực tế của hàng hóa”;

Căn cứ Điều 22 Luật Hải quan quy định về địa điểm làm thủ tụchải quan;

Trường hợp của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng: Ngày 31/12/2014 Chi cục Hải quan cửakhẩu Cảng ĐàNẵng - Cục Hải quan TP.Đà Nẵngđã có công văn số 3017/HQCĐN gửiCông ty CP thépĐà Nẵng với nộidung: Sau khi thông quan lô hàng nhập khẩu, Công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhậpkhu (căn cứ theo số lượng hóa đơn củangười bán và đơn giá của hp đng xuấtkhẩu), Công ty tự thuê tổ chức giám định độc lập để xác định về s lượng và chất lượng của lô hàng tạikho công ty. Công ty giám định lô hàng và xác định hàng hóa bị giao thiếu về sốlượng, không đúng chất lượng theo hợp đng. Khi thuê Công ty giám định lô hàng, Công ty khôngthông báo đến cơ quan hải quan, không nộp kết quả giám định và các chứng từ liên quan cho cơ quan hải quan. Đi chiếu với các quy định nêu trênthì hàng hóa của Công ty không còn nm trong sự kiểm tra, giám sát của cơquan hải quan, do đó, cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định đối với hàng hóabị tổn thất để xác nhận số tiền thuế GTGT nộp thừacủa Công ty.

Tại công văn trả lời doanh nghiệp, đề nghị Tổng cục Thuế yêucầu doanh nghiệp thực hiện theo nội dung công văn số 3017/HQCĐN ngày 31/12/2014của Chi cục Hải quan ca khu Cảng Đà Nẵng - CụcHải quan TP. ĐàNẵng nêu trênvà không yêu cầu cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa.”

Căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan nêu trên thì cơ quan hảiquan không có cơ sở xác định đối với hàng hóa bị tổn thất để xác nhận số tiềnthuế GTGT nộp thừa của Công ty cổ phầnthép Đà Nẵng. Do đó không có cơ sở đ thực hiện như ý kiến đề xuất của Cụcthuế TP. ĐàNẵng. Đ nghị Cục Thuế yêu cu doanh nghiệp thực hiện theo nộidung công văn số 3017/HQCĐN ngày 31/12/2014 của Chi cục Hải quan cửa khẩu CảngĐà Nẵng- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng nêu trên và không yêu cầu cơ quan Hảiquan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế TP. Đà Nẵng biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ – BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn