BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3218 TCT/NV5
V/v miễn thuế GTGT cho đối tượng miễn trừ ngoại giao

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khuê

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 33/LD để ngày 28 tháng 08 năm 2003 của Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khuê hỏi về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Đại sứ quan Cộng hoà liên bang Braxin hiện đang thuê nhà của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại Mục II, Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2003 của Bộ Tài chính, trong trường hợp đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao và nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ không điều chỉnh kịp hoặc không thể điều chỉnh hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã ký thì nhà cung cấp phải có văn bản gửi cơ quan thuế địa phương, kèm theo Hợp đồng và Giấy chứng nhận miễn trừ thuế GTGT do Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) cấp, để được xác nhận tiếp tục thực hiện tính thuế theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính. Thời gian tối đa áp dụng quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC là đến ngày 31 tháng 3 năm 2003.

- Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khuê và Đại sứ quán Braxin không thể điều chỉnh được hợp đồng cho thuê nhà đã ký theo giá có thuế GTGT và để được tiếp tục áp dụng quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2003, Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khuê phải có văn bản gửi Cục thuế thành phố Hà Nội, kèm theo Hợp đồng và Giấy chứng nhận miễn trừ thuế GTGT do Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) cấp cho Đại sứ quán Braxin.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khuê biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến