BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3219/TCHQ-GSQL
V/v: Đăng ký hợp đồng gia công.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH INJAE VINA
(Đ/c: Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương)

Trả lời công văn số INJ/368 ngày 06/06/2007 về việc xin đăng ký hợp đồng gia công của Công ty TNHH INJAE VINA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Đối với xuất xứ sản phẩm gia công dệt may không đạt tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam (hoặc made in Viet Nam), công ty được ghi xuất xứ theo yêu cầu của đối tác với điều kiện không trái với quy định tại khoản 3, Điều 5, Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

2.Việc đăng ký hợp đồng gia công, nơi đăng ký hợp đồng gia công, thủ tục đăng ký được quy định tại Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/08/2004 của Bộ Tài chính. Vậy đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Hải Dương thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH INJAE VINA được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc