BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/BNN-CB
V/v chỉ đạo sản xuất muối năm 2014

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có sản xuất muối

Năm 2013, diện tích sản xuất muốicả nước đạt 14.189 ha, tăng 32 ha so với năm 2012 (trong đó, diện tích muối côngnghiệp đạt 3.394 ha, tăng 218 ha so với năm 2012). Sản lượng muối đạt 1.039.290tấn, tăng 28,7% so với năm 2012 và bằng 103,9% so với KH 2013 (trong đó,muối công nghiệp đạt 289.240 tấn, tăng 22,6% so với năm 2012; muối thủ công750.050 tấn, tăng 31,2% so với năm 2012), cơ bản đáp ứng được nhu cầu muốitrong nước. Giá muối luôn ở mức hợp lý, góp phần tăng thu nhập, giảm lượng muốitồn trong dân trước khi bước vào vụ sản xuất mới. Để sản xuất muối niên vụ 2014có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu muối tiêu dùng trong nước và nguyên liệu cho cácngành công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố có sản xuất muối chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện có sản xuất muối thực hiện một số việc nhưsau:

1. Về quy hoạch và đất đai:

- Thực hiện rà soát thực trạng quyhoạch vùng sản xuất muối để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tếcủa địa phương, quy hoạch phát triển sản xuất muối toàn quốc và Nghị quyết cùaChính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2011-2015) của địa phương.

- Sớm hoàn thành việc giao đất hoặccho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các tổ chức, cá nhânsản xuất muối yên tâm đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất,chất lượng muối, gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án tái cơ cấungành nông nghiệp.

- Giữ ổn định các đồng muối côngnghiệp hiện có và hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích muối không có hiệu quảsang ngành nghề khác có hiệu quả cao hơn.

2. Về sản xuất và tiêu thụ muối:

- Tổ chức sản xuất muối đúng diệntích trong quy hoạch. Những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuấtmuối thì khuyến khích các hộ diêm dân tích tụ ruộng đất thành lập tổ liên kếtsản xuất muối sạch và ký kết hợp đồng tiêu thụ muối ổn định với doanh nghiệp,đảm bảo giá cả hai bên cùng có lợi.

- Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ ngườidân cải tạo nâng cấp đồng muối và chuẩn bị công tác vào vụ muối năm 2014, nhấtlà ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ các chương trình dự án khuyến nông, khuyếncông, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…để cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng đồngmuối và xây dựng xã nông thôn mới nghề muối.

- Theo dõi diễn biến của thời tiếtđể kịp thời thông báo và hướng dẫn diêm dân làm đúng quy trình sản xuất.

- Chỉ đạo các cơ sở chế biến muốitại địa phương ký hợp đồng tiêu thụ ổn định đối với người sản xuất muối, đảmbảo giá cả hai bên cùng có lợi; các đơn vị sản xuất muối công nghiệp ưu tiênsản xuất muối đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho các ngành côngnghiệp có yêu cầu muối chất lượng cao.

3. Về ứng dụng tiến bộ khoa họccông nghệ:

- Hỗ trợ người dân ứng dụng cáctiến bộ kỹ thuật để chuyển nhanh sang sản xuất muối sạch kết tinh trên bạt HDPEđể nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng mặt hàng muối.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị sảnxuất muối công nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cơ giới hóađồng bộ khâu thu hoạch và rửa muối ngay sau thu hoạch để nâng cao năng suất,chất lượng muối và chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sảnxuất, chế biến muối.

4. Về tín dụng và đầu tư:

- Chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơsở sản xuất, kinh doanh muối và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãiphát triển sản xuất muối theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 củaChính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nôngnghiệp và nông thôn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủvề chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chínhsách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nôngsản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nôngnghiệp.

- Ưu tiên kinh phí hỗ trợ đầu tư cơsở hạ tầng sản xuất muối, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng xã nông thônmới nghề muối; các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực sảnxuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩmmuối.

- Triển khai thực hiện các dự ánđầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối gắn với chương trình xây dựng nông thônmới.

5. Báo cáo đúng định kỳ hàngtháng, quí, năm về tình hình sản xuất và tiêu thụ muối của tỉnh với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghềmuối - Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội)

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố có SX muối;
- Chi cục PTNT các tỉnh, thành phố có SX muối;
- Lưu: VT, CB

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám