BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 322/BXD-VP
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức chương trình trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty xây dựng.

Bộ Xây dựng có Công văn số 2044/BXD-GĐ ngày 24/9/2009 gửi các Bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty xây dựng về việc tổ chứcChương trình trao “Cúp vàng chất lượng Xây dựng Việt Nam”. Chương trình dự kiếnsẽ được tổ chức trong tháng 12/2009. Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được đơnđăng ký của nhiều đơn vị tham gia Chương trình và đang tập hợp danh sách đểtrình Hội đồng bình chọn xem xét.

Để có thêm thời gian cho côngtác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công chương trình, Bộ Xây dựng điều chỉnhlùi thời gian tổ chức Chương trình từ tháng 12/2009 sang tháng 4/2010, là thángcó sự kiện Ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam 29/04.

Bộ Xây dựng thông báo để các cơquan, đơn vị được biết và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia Chươngtrình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Công đoàn XDVN;
- Vụ QLHĐXD, TCCB;
- Tạp chí XD;
- Lưu VP, Cục GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Văn Phấn