BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/TCT-TNCN
V/v nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chinhánh Hà Nội.

Trả lời công vănsố 1112/2014/HR ngày 12/11/2014 của Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chi nhánh TP HàNội về việc nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nhân viên luân chuyển nộibộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm a.5, Khoản 2,Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một sốĐiều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lýthuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp cánhân cư trú là người nước ngoài kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt Nam khaiquyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh”.

Khoản 5, Điều 32Luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ:

“Chậm nhất là ngàythứ 45, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thứcsở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lạidoanh nghiệp”.

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, nhân viên luân chuyển nội bộ tại Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chinhánh Hà Nội phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuấtcảnh. Trường hợp việc quyết toán thuế thunhập cá nhân của nhân viên luân chuyển nội bộ tại Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chinhánh Hà Nội không thể thực hiện được do thời gian quá gấp không thể chuẩn bị tập hợp đủ hồ sơ và Ngân hàng Mizuho Bank LtdChi nhánh Hà Nội cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhậpcá nhân phải nộp của nhân viên luân chuyển nội bộ trước khi xuất cảnh, cá nhânủy quyền cho Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chi nhánh Hà Nội quyết toán thuế thunhập cá nhân thay cho nhân viên luân chuyển nội bộ chậm nhất là ngày thứ 45(bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Tổng cục Thuế trảlời để Ngân hàng Mizuho Bank Ltd Chi nhánh Hà Nội được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn