THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 322/TTg-KGVX

V/v: Chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Đại học Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 536/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2009 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, ĐP, KTTH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân