công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 3220 BKH/VPXT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 05/2002/NQ-CP NGÀY 24/4/2002 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐIVỚI NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

Kính gửi: - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơquan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/4/2002 Chínhphủ đã có Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP về một số giải pháp để triển khai thựchiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việctriển khai thực hiện nội dung liên quan tới công tác đấu thầu được nêu tại điểm5 Mục II của Nghị quyết nêu trên như sau:

1. Đối với các gói thầu tư vấn thuộc các dự án Nhóm B và C,căn cứ kế hoạch đấu thầu của dự án được người có thẩm quyền phê duyệt, chủ dựán tự quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn bộ các nộidung liên quan đến chỉ định thầu. Theo quy định này, chủ dự án tự chịu tráchnhiệm thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhưng phải dựa trên cơ sởxác định rõ 3 nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ:

- Lý do chỉ định thầu.

- Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhàthầu được đề nghị chỉ định thầu.

- Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấpcó thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu.

2. Để việc chỉ định thầu tư vấn thuộc các dự án Nhóm B và Cđảm bảo chất lượng, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tăng cườngkiểm tra việc chỉ định thầu tư vấn của các chủ dự án.