BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 450/CT-KTT1 ngày 28/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An vềviệc chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 30/6/2002 của Chính phủ quy định: “Điều11. Nguyên tắc quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí quy định như sau:

1. Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư,hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiệntheo nguyên tc hạch toán, tự chủ tài chính, làkhoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu củatổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhànước trên kết quả thu phí.”

Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP nêutrên quy định: “2. Phí không thuộcngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại khoản 1 Điều11 Nghị định này phải chịu thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.”

Tại điểm 7 Mục A Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính quy định: “7. Mức phí khôngthuộc ngân sách nhà nước phải chịu thuế theo quy định tại khoản 2, Điều 17 củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP bao gồm cả thuế giá trị gia tăng theo thuế suất thuếgiá trị gia tăng áp dụng cho ngành dịch vụ tương ứng quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bảnhướng dẫn hiện hành.”

Tại Mục D Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC nêu trên quy định: “D - Quản lý, sửdụng tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước

Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặcdo Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theonguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phílà khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tắt là phí không thuộc ngânsách nhà nước).

Tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước được xác định làdoanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí.Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyềnquản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, tổ chức, cá nhân thu phí phải thực hiện quyết toánthuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinhdoanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy địnhcủa pháp luật về thuế hiện hành.”

Tại tiết c Khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “26. Cáchàng hóa, dịch vụ sau:

c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo phápluật về phí và lệ phí.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, việc Cục Thuế tỉnh Long Anxác định trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (Chinhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh tại Long An) thực hiệnthu phí do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho doanh nghiệp thực hiện thuphí theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quảthu phí thì đây là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước nên được xác địnhlà doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế theo quy định là phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc giaoquyn thu phí là vấn đề mới, mới bắt đầu thực hiện nên cóthể phát sinh vướng mcliên quan đến việc khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An rà soát kỹ, nếu phátsinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thì có văn bản báo cáo Tổng cục kịpthời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân