BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3221 CT/TCT
V/v hoàn thuế GTGT dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1179 CT/TQD ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5, Mục I, Phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại hoặc nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có thuế GTGT.

Theo đó, nếu chương trình xây dựng trường tiểu học Tân Lập - Vũ Thư - Thái Bình do Ban giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 10 là chủ đầu tư, sử dụng vốn ODA không hoàn lại, khi thanh toán với các nhà thầu chính (Xí nghiệp 19 - Công ty 319 - Bộ Quốc phòng) không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ dự án.

Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Mục II, phần D, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình kiểm tra, xem xét cụ thể để hoàn thuế GTGT đúng chế độ.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế Thái Bình biết, thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc