BỘ CÔNG NGHIỆP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------

Số: 3222/BCN-TDTP
V/v: quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động muabán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài (Nghị định số 12/CP ), Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnchỉ đạo về việc quản lý nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu thuốc lá tạiCông văn số 2141/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ(xin gửi kèm theo). Theo đó, Bộ Thương mại và Bộ Công nchiệp căn cứ Nghị định 12/2006/NĐ_CP hướngdẫn việc nhập khẩu thiết bị, máy móc và nguyên liệu sản xuất thuốc lá theonguyên tắc chỉ có các nhà máy sản xuất thuốc lá đã được Bộ công nghiệp cấp giấyphép sản xuất thuốc lá mới được phép nhập khẩu; việc nhập khẩu vật tư phục vụsản xuất phải phù hợp với năng lực sản xuất của từng nhà máy đã được Bộ Côngnghiệp phê duyệt.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của liên Bộ, Bộ Côngnghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo Hải quan các địa phươngtiếp tục thực hiện quản lý việc nhập khẩu thiết bị, máy móc chuyên ngành thuốclá, nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá theo quy định tại Nghị địnhsố 76/200/1NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuấtvà kinh doanh thuốc lá. Riêng đối với nguyên liệu thuốc lá lá nhập khẩucòn quản lý theo hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Nghị định số 12/CP.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Châu Huệ Cẩm