BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3 222/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 730/CT-KTT2 ngày21/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi là Hiệp định) giữa Việt Nam và các nước đốivới trường hợp của Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam (sau đây gọi là Công tyOutspan).Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính(tương tự Điểm 1, Điều 1, Chương I,Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính) về đối tượng áp dụng của Thông tưnày, 03 nhà thầu nước ngoài (n Độ,Đan Mạch và Đức) thực hiện việc cung cấp máy móc thiết bị kèm theo dịch vụ thiếtkế, giám sát, lắp đặt, chạy thử theo 03 Hợp đồng ký với Công ty Outspan thuộc đốitượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.2.a), Mục I, Phần B, Thông tư số134/2008/TT-BTC ; Điểm 2.a), Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư số60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, tỷlệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu tính thuế đốivới ngành kinh doanh thương mại (phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu,vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam) là 1% trên doanhthu tính thuế; đối với dịch vụ thiết kế, giám sát, lắp đặt, chạy thử là 5% trêndoanh thu tính thuế; đối với thu nhập bản quyền là 10% trên doanh thu tính thuế.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

2.1 Đi với Hợp đồng số CO-163051-10-11-REV-05 ngày 13/5/2011 giữa Công ty Outspan và Công ty TNHHThermax (n Độ) - Hp đồng 1:

- Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 2.h., Điều 5 (Cơ sở thường trú) củaHiệp định giữa Việt Nam và n Độviệc thực hiện Hợp đồng 1 giữa Công ty Outspan và Công ty TNHH Thermax n Độ), bao gồm: cung cấp nồi hơi,giám sát, lắp đặt, chạy thử và thợ xây cho Công ty Outspan với thời hạn hợp đồnglà 8 tháng (trên 6 tháng) và bảo hành trong vòng 18tháng; trong thời gian cung cấp nồi hơi, Công ty TNHH Thermax có cử một nhóm gồm4 kỹ sư sang Việt Nam để thực hiện việc giám sát và chạy thử đã tạo thành cơ sởthường trú của Công ty TNHH Thermax tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Thermax có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tạiViệt Nam trên phn lợi tức phânbổ cho cơ sở thường trú mà Công ty TNHH Thermax có tại Việt Nam theo quy định tạiKhoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định giữa Việt Nam và n Độ.

- Đối với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Khoản 1.a của Hợp đồng 1, Công ty TNHH Thermax có tiến hành hoạt động thiết kế và tổng giá trị thanh toán mà Công ty TNHH Thermax nhận đượctừ Công ty Outspan theo Hp đồng1 có một phần thu nhập từ việc thiết kế. Đây là khoản thu nhập có tính cht bản quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Hiệp địnhgiữa Việt Nam và n Độ.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệpđịnh giữa Việt Nam và n Độ,thu nhập bản quyền từ hoạt động thiết kế này có thể bị đánh thuế tại Việt Nam với mức thuế suấtkhông vượt quá 10% trên tổng số tiền bản quyn được trả.

2.2. Đi vi Hợp đng s 332-0431-6B ngày 06/7/2011 giữaCông ty Outspan và GEA Process Engineering A/S - GEA Niro (Đan Mạch) - Hợpđồng 2:

- Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 (Cơ sở thường trú) của Hiệpđịnh giữa Việt Nam và Đan Mạch, việc thực hiện Hp đồng 2 giữa GEA Process Engineering A/S - GEA Niro (Đan Mạch),bao gồm: cung cấp dây chuyền cà phê ung lin One Niro (bao gm thiết kế, xây dựng sản xuất và vậnchuyển), giám sát lp đặt và vậnhành nhà máy cho Công ty Outspan với thời hạn hp đồng là 9,5 tháng (trên 6 tháng); trong thời gian cung cấpdây chuyền cà phê uống liền One Niro, GEA Process Engineering A/S - GEA Niro có cử một nhóm gồm 5 kỹ sưsang Việt Nam đ thực hiện việcgiám sát khởi động và chạy thử đã tạo thành cơ sở thường trú của GEA ProcessEngineering A/S - GEA Niro tại Việt Nam.

Theo đó, GEA Process Engineering A/S - GEA Niro có nghĩa vụnộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú màGEA Process Engineering A/S - GEA Niro có tại Việt Nam theo quy định tại Khoản1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch.

- Đối với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Hợp đồng 2, GEA Process Engineering A/S -GEA Niro có tiến hành hoạt động thiết kế và tnggiá trị thanh toán mà GEA Process Engineering A/S - GEA Niro nhận được t Công ty Outspan theo Hợp đồng 2 cómột phn thu nhập từ việc thiết kế. Đây là khoản thu nhập có tính cht bản quyền theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 (Tiền bản quyền)của Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệpđịnh giữa Việt Nam và Đan Mạch, thu nhập bản quyền từ hoạt động thiết kế này cóthể bị đánh thuế tại Việt Nam với mức thuế suất không vượt quá 5% trên tổng sốtiền bản quyn được trả.

2.3. Đối với Hợp đồng s 256307 ngày 30/5/2011 giữa Công tyOutspan và Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH (Đức) - Hợp đồng 3:

- Đối với thu nhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 5 (Cơ sở thường trú) củaHiệp định giữa Việt Nam và Đức, việc thực hiện Hp đồng 3 giữa Công ty Outspanvà Công ty e&e VerfahrenstechnikGmbH (Đức), bao gồm: cung cpdây chuyền pha cà phê ungliền e&e, thiết kế nhà máy, giám sát lắp đặt và lắp dựng máy, khởi động và chạy thử máy, đào tạo vận hành máy và lập hồ sơ cho Côngty Outspan với thời hạn hp đồnglà 16 tháng (trên 6 tháng); trong thời gian cung cấp dây chuyền pha cà phê uốngliền e&e, Công ty e&e VerfahrenstechnikGmbH có cử một nhóm gồm 5 kỹ sư sang Việt Nam đ thực hiện việc giám sát khởi động và chạy thử đã tạo thành cơ sở thường trú của Công tye&e Verfahrenstechnik GmbH tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH có nghĩa vụnộp thuế TNDN tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú màCông ty e&e VerfahrenstechnikGmbH có tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi tức doanh nghiệp) củaHiệp định giữa Việt Nam và Đức.

Liên quan đến lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú, căn cứquy định tại Khoản 2.a, Nghị định thư của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức, thunhập từ việc cung cấp máy móc, thiết bị có liên quan đến dự án lắp ráp do cơ sởthường trú của Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH thực hiện sẽ không đượcphân bổ cho cơ sở thường trú của Công ty tại Việt Nam.

- Đi với thu nhập từ hoạt động thiết kế:

Theo quy định tại Hợp đồng 3, Công ty e&e VerfahrenstechnikGmbH có tiến hành hoạt động thiết kế và tổng giá trị thanh toán mà Côngty e&e Verfahrenstechnik GmbH nhận được từ Công ty Outspan theo Hợp đồng 3có một phần thu nhập từ việc thiết kế. Đây là khoản thu nhập có tính cht bản quyền theo quyđịnh tại Khoản 2, Điều 12 (Tiền bản quyền và Phí dịch vụ kỹ thuật) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức.

Theo quy định tại Khoản 1.a., Điều 12 (Tiền bản quyền và Phí dịch vụ kỹ thuật) của Hiệp định giữa Việt Nam và Đức, thu nhập bản quyn này có th bị đánh thuế tại Việt Nam với mức thuế suất 10% trên tổng số tin bản quyn đó.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Hiệp định và Khoản2(b) của Nghị định thư của Hiệp định giữa Việt Namvà Đức: thu nhập mà Công ty e&e Yerfahrenstechnik GmbH thu được từ hoạtđộng thiết kế được thực hiện tại Đức và cóliên quan đến cơ sở thường trú tại Việt Nam sẽ không được phân b cho cơ sở thườngtrú tại Việt Nam. Để được áp dụng điều khoản này, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH phải cung cp tài liệu chứng minh thỏa mãn điều kiện nêu trên.

Tuy nhiên, Công ty e&e Verfahrenstechnik GmbH chỉ đượcxem xét áp dụng Hiệp định trong thời hạn 3 năm tínhtừ thời điểm nộp hồ sơ theo tinh thn của Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 205/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Côngty Outspan thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Vụ PC (Bộ TC);
-
Các Vụ: CS, DNL, PC-TCT;
-
Website TCT;
-
Lưu: VT, HTQT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí