BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3222 TCT/NV2
V/v vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2003

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX

Trả lời công văn số 1256 INT/TCKT ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Công ty Xuất nhập khẩu INTMEX về việc “xin giải quyết những vướng mắc về chứng từ hoàn thuế GTGT”, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1 Do việc Hải quan tính và thu lệ phí hải quan khi doanh nghiệp tiến hành mở Tờ khai hải quan, khi đơn vị bán hàng vận chuyển hàng đến và giao hàng, Công ty nhận hàng đề nghị Hải quan làm thủ tục kiểm hoá để xuất hàng. Như vậy đơn vị bán hàng giao hàng và xuất hoá đơn GTGT cho Công ty sau ngày nộp lệ phí Hải quan. Căn cứ vào tình hình thực tế của quá trình giao nhận hàng và thời hạn làm thủ tục xuất khẩu, Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX được hoàn thuế GTGT đầu vào của các lô hàng mà ngày ghi trên hoá đơn GTGT đầu vào sau ngày nộp lệ phí Hải quan. Nếu hàng hoá xuất khẩu của Công ty đảm bảo đủ các thủ tục và điều kiện quy định tại điểm 1.1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp, hàng của Công ty đã được xuất giao vào kho do khách hàng ngoại thuê tại Việt Nam, đã hoàn thiện bộ chứng từ giao nhận hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán đủ tiền mua hàng cho Công ty qua ngân hàng. Nhưng do số hàng hoá vẫn còn trong kho tại Việt Nam chưa được cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất hàng và chứng thực là hàng đã thực xuất thì Công ty chưa được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của lô hàng trên. Công ty chỉ được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào khi hàng hoá xuất khẩu đã hoàn tất thủ tục Hải quan và đảm bảo đủ các thủ tục và điều kiện quy định tại điểm 1.1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính để hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

3. Về việc Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX được nhận số tiền bồi hoàn của Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam do tổn thất của 6 container bột giặt xuất sang Iraq. Khi nhận tiền bồi thường của Bảo hiểm, Công ty không phải viết hoá cho Tổng Công ty Bảo hiểm. Mặt khác số hàng trên cũng chưa được coi là hàng đã xuất khẩu. Công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng tổn thất trên mà hạch toán vào chi phí của lô hàng khi tính toán kết quả kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX được biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc