VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3222/VPCP-QHQT
V/v bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho CTLD Du lịch Phan Thiết

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Văn hoá-Thông tin, Công an
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3373 BKH/QLDA ngày 5 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Du lịch Phan Thiết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh Du lịch Phan Thiết được bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô phù hợp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể điều chỉnh giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc của Quy chế quản lý hoạt động trò chơi điện tử ban hành theo Quyết định 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao