BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3223 TCT/CS
V/v miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 488 CT/KHVN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng tháp về chính sách miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo”.

Theo quy định tại Hệ thống ngành Kinh tế quốc dân (Ban hành kèm theo quyết định số 143 TCTK/PPCD ngày 22 tháng 12 năm 1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê) thì hoạt động sấy cám để bảo quản không thuộc hoạt động sản xuất.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, nếu doanh nghiệp tư nhân Cao trí mới thành lập có thu nhập từ hoạt động sây cám để bảo quản không thuộc đối tượng được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tị điểm 1, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc