BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/BTC-TCHQ
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH Liên kết Á Châu;
(số 2, Triệu Quốc Đạt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 24/CV ngày 28/02/2012của Công ty TNHH Liên kết Á Châu về việc xin gia hạn giải tỏa cưỡng chế tại CụcHải quan thành phố Hải Phòng, về vấn đề này; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 15/11/2011 Văn phòng Chính phủđã có công văn số 1303/VPCP-KTTH đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính hoàn thuế TTĐBđối với lô hàng xe ôtô nhập khẩu của dự án Vinasat thành phần Bộ Quốc phòng vàBộ Tài chính có công văn số 62/BTC-CST ngày 21/02/2012 hướng dẫn hoàn thuế TTĐBcho dự án (hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước), hiện nay Công ty đangchuẩn bị hồ sơ hoàn thuế và hoàn thành hồ sơ xét miễn thuế đối với khoản thuếnhập khẩu của lô hàng này. Do đó, để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động sảnxuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý trong thời gian chờ Công ty làm thủ tục đểxét hoàn thuế TTĐB đối với lô hàng trên, tạm thời chưa áp dụng các biện phápcưỡng chế theo Điều 93 Luật Quản lý thuếđến ngày 30/4/2012 đối vớikhoản nợ thuế của Công ty TNHH Liên kết Á Châu thuộc tờ khai số 11074/NKD /C03Engày 03/06/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII, vớiđiều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế của tờ khai trên,Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng XNK khác;

- Công ty phải khẩn trương làm thủ tụcxét hoàn thuế TTĐB đối với lô hàng trên;

- Công ty phải có cam kết nộp đủ tiềnthuế nhập khẩu, nếu lô hàng nêu trên không thuộc đối tượng xét miễn thuế;

- Các lô hàng mới phát sinh, công typhải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHHLiên kết Á Châu, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/C);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường