BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 1221/CT-THDT ngày7/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGTcho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất. Về vnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinhtế quy định: “6. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạtđộng trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt độngtrong khu công nghiệp, khu kinh tế.”

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP nêutrên quy định: “1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy địnhđối với khu phi thuế quan theo quyđịnh của pháp luật. Quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứngnhận đầu tư.”

Tại điểm 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “...Khu phithuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảothuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - côngnghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi vềthuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ muabán trao đổi hànghóa giữa các khu nàyvới bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh PhúThọ, trường hợp trong giai đoạn từ ngày 02/10/2013 đến ngày 12/3/2014 tại Giấychứng nhận đầu tư số 182 43 000 96, chứng nhận lần đầu ngày 02/10/2013 Công tyTNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ không phải là doanh nghiệp chế xuất nên không đượcáp dụng quy định đối với Khu chế xuất theo quy định của pháp luật. Do đó, quanhệ trao đổi mua bán hàng hóa giữa Công tyTNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ với các doanh nghiệp trong nước khác trên lãnh th Việt Nam (trừ khu phi thuế quan)không phải là quan hệ xuất, nhập khẩu nên doanh nghiệp trong nước khi bán hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH Công nghệ NAMUAPhú Thọ phải lập hóa đơn và ghi thuế suấtthuế GTGT tương ứng. Trường hợp đã lập hóađơn GTGT với thuế suất 0% thì Công ty TNHHCông nghệ NAMUA Phú Thọ và các doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ thực hiện điều chỉnh lại hóa đơn GTGT và kê khai thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết. ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn