BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3224 TCT/NV2
V/v hoàn thuế GTGT cho dự án xây dựng cầu Bồng Sơn - Bàn Thạch

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5
(Địa chỉ: 77 Nguyễn Du thành phố Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 2212/2003/TCKT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Tổng Công ty XDCTGT 5 về việc hoàn thuế GTGT cho hợp đồng xây dựng cầu Bồng Sơn - Bàn Thạch, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã quy định: “Trường hợp các bên liên danh thành lập ta ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng, chịu trách nhiệm phát hành hoá đơn và nhận thanh toán từ Chủ dự án thì cơ quan Thuế cấp mã số thuế cho ban điều hành dự án để được hoàn thuế GTGT. Các bên tham gia Liên danh phát hành hoá đơn có thuế GTGT khi nhận được thanh toán từ Ban điều hành liên danh”. Hợp đồng số 18BN!-II3-3.03 xây dựng cầu Bàn Thạch thuộc dự án khôi phục cầu trên Quốc lộ 1 - Giai đoạn II - 3, được ký giữa chủ dự án là Ban quản lý các dự án 18 - PMU18 (Bộ Giao thông vận tải) với nhà thầu chính là Liên danh Tổng Công ty XDCTGT 4 - Tổng Công ty XDCTGT 5 - Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long là dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ()DA).

Để thực hiện dự án, liên danh đã thành lập Ban điều hành thay mặt liên danh điều hành dự án. Nếu Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản riêng tại ngân hàng, nhận tiền thanh toán khối lượng từ Chủ dự án và thanh toán lại cho các bên tham gia liên danh thì theo quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính nêu trên, Ban điều hành dự án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành để được cấp mã số thuế và làm thủ tục kê khai, hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đúng chế độ.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng Công ty XDCTGT 5 và Ban điều hành dự án xây dựng cầu Bồng Sơn - Bàn Thạch được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc