VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/VPCP-KTTH
V/v nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Xét đề nghị củaỦy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 95/UB ngày 11 tháng 5 năm 2011về việc nhu cầu trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòngchống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

Bộ Tài chính chủtrì phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan tổnghợp nhu cầu trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòngchống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2011, cân đối lượng tồn kho, kiến nghị mứchỗ trợ phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng