TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3226/TCT-DNK
V/v: truy thu thuế đối với xe hai bánh gắn máy


Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần 27-7(Đ/c: 28 Cầu Tiên- Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/CV-HC ngày 7/9/2005 của Công ty Cổ phần 27-7 hỏi về việc truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy quy định:

“Các cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân mua xe ôtô, xe hai bánh gắn máy) ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ” thuộc đối tượng bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty bán xe hai bánh gắn máy xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng, ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN. Giá bán làm căn cứ xử lý truy thu thuế tính theo giá tính thu lệ phí trước bạ do UBND tỉnh, thành phố quy định. Trường hợp Công ty có hóa đơn, chứng từ chứng minh Công ty mua lại xe của đơn vị khác ghi giá bán thấp hơn giá tính truy thu thuế thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra truy thu thuế bên bán xe cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- C. thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến