BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------
V/v: công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Căn cứ Kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kèm theo Công văn số 162/TĐC-TC ngày 15 tháng 02 năm 2012 và Công văn số 214/TĐC-TC ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện. Nội dung các tiêu chuẩn quốc gia đã đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm các thủ tục để công bố ban hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh