TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH CK XD TM Đại Dũng
B23/474C Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhật, H. Bình Chánh

Trả lời văn thư số 11- 09/CV-DDC ngày21/4/2009 của Công ty về thuế suất thuế GTGT; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, mục II, phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danhmục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày30/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT,theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Sản phẩm “nhà trạm lắp ghép CO3” ápdụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Dịch vụ gia công hàn, sơn, xi mạ, nhúngkẽm áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Anten và bộ phản xạ của anten (thuộcnhóm 8529) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (không được giảm 50% mức thuế suấtthuế GTGT).

Cục thuế trả lời để Công ty biết vàthực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyêntruyền Hỗ trợ (Cục Thuế) để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên (0301932246);
- P. Kiểm tra 4;
- Lưu: (HC, TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga