BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3227 TCT/NV1
V/v thuế GTGT của săm lốp máy bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty cao su Sao Vàng

Trả lời công văn số 1485/CV-TCKT ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Công ty cao su Sao Vàng về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng săm lốp máy bay, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quyền sử dụng đất ở tại điểm 19, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp Công ty cao su Sao Vàng có sản xuất mặt hàng săm lốp máy bay thuộc danh mục Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) để cung cấp cho Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không - không quân nhưng Công ty không phải là doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nên mặt hàng săm, lốp máy bay do Công ty sản xuất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào của các chi phí phục vụ cho sản xuất mặt hàng săm lốp máy bay Công ty được kê khai, khấu trừ.

Tổng cục thuế trả lời Công ty cao su Sao Vàng biết và thực hiện.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc