BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3229/BNN-QLCL
V/v Đề án thí điểm xuất khẩu cá nóc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên;
- Công ty TNHH KD&CB Thủy sản TAESAN.

Phúc đáp công văn số 827/SNN-TSngày 12/8/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên và côngvăn số 20/TAESAN ngày 12/8/2010 của Công ty TNHH KD&CB Thủy sản TAESAN vềviệc khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 19/11/2009 tại Hà Nội, BộNông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án cá nóc thí điểm, saukhi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tại cuộchọp, ngày 30/11/2009 Bộ đã có thông báo kết luận hội nghị số 6603/TB-BNN-VPtrong đó có nội dung thống nhất lựa chọn 05 tỉnh là Quảng Ninh, Nghệ An, PhúYên, Khánh Hòa và Kiên Giang tham gia Đề án cá nóc thí điểm và đề nghị SởNN&PTNT các tỉnh nêu trên xây dựng Đề án của tỉnh gửi về Bộ để tổng hợpchung trong Đề án của Bộ trình Chính phủ.

2. Ngày 06/01/2010, Bộ Nông nghiệpvà PTNT đã có tờ trình số 42/TTr-BNN-QLCL trình Thủ tướng Chính phủ về “Đề ánthí điểm mở rộng và nâng cao về khai thác, nuôi, thu mua, chế biến và xuất khẩucá nóc đảm bảo VSATTP”, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 05 tỉnhnêu trên được thực hiện Đề án thí điểm. Tuy nhiên, ngày 11/3/2010 Văn phòngChính phủ có văn bản số 1538/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng (văn bản gửi kèm) về việc Chính phủ cho phép thí điểm tổ chức khaithác, thu mua, chế biến xuất khẩu cá nóc tại 1 đến 2 địa phương trong thời giantừ năm 2010 đến hết năm 2011.

3. Thực hiện văn bản số1538/VPCP-KTN nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khaiĐề án xuất khẩu cá nóc thí điểm vào ngày 04/5/2010 tại Tp. Nha Trang, tỉnh KhánhHòa để thống nhất các tiêu chí lựa chọn tỉnh có khả năng thực hiện Đề án thíđiểm và sau khi xem xét đề xuất 02 địa phương thực hiện thí điểm Đề án của Hộinghề cá Việt Nam (văn bản số 47/HNC ngày 17/3/2010) Bộ Nông nghiệp và PTNT đãcó văn bản số 1596/BNN-QLCL ngày 31/5/2010 thống nhất lựa chọn 02 tỉnh thựchiện Đề án thí điểm là Khánh Hòa và Kiên Giang.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo đến các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Lưu VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương