BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3229/TM-CSTNTN
V/v: thoả thuận đề Bộ Thương mại ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nội Vụ

Thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ, từ tháng 3/2003 Bộ Thương mại đã giao cho Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước phối hợp với Vụ Tổ chức- Biên chế của Bộ Nội vụ nghiên cứu, soạn thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ.

Đến nay hai Vụ trên đã phối hợp chặt chẽ tiến hành xong các bước khảo sát, nghiên cứu, soạn thảo, lấy ý kiến các địa phương, cơ sở, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Thông tư này.

Để kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cụ thực hiện Nghị định 02/2003/NĐ-CP Bộ Thương mại đề nghị Bộ Nội vụ có ý kiến chính thức về nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ và thống nhất để Bộ Thương mại ban hành Thông tư này./.

Kính mong Quý Bộ quan tâm và có ý kiến sớm.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ