VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3229/VPCP-VX
V/v: Chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền lương đối với người đại diện phần vốn góp của NN tại DN khác

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:


- Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
- Bộ Tài Chính
- Ban chỉ đạo đối mới và phát triển doanh nghiệp

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 53/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 8 năm 2005, công văn số 2891/LĐTBXH-TL ngày 6 tháng 9 năm 2005, công văn số 872/LĐTBXH-TL ngày 17 tháng 3 năm 2006 về chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, không ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty nhà nước ở doanh nghiệp khác theo quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và đề xuất sửa đổi Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy chế tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Tấn Dũng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Trần Quốc Toản,
Các vụ: KTTH, ĐMDN, TH,
- Lưu: VT, VX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy