BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/BNV-TCBC V/v tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 375/VPCP-TTCV ngày 15/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại địa phương (kèm theo), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại địa phương (theo đề cương kèm theo) và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 20/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

ĐỀ CƯƠNG

TỔNG KẾT MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo văn bản số 323/BNV-TCBC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

I. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương

1. Vị trí địa lý

>> Xem thêm:  Phân tích mô hình kinh tế five forces để đưa ra chiến lược trên thị trường

2. Diện tích, dân số

3. Đơn vị hành chính

4. Kinh tế - xã hội

5. Đánh giá chung

II. Mô hình tổ chức của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

1. Tên gọi

2. Vị trí, chức năng

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

4. Cơ cấu tổ chức

5. Quy chế hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

>> Xem thêm:  Năm 2022, Cách thức nhận biết mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng ?

6. Cơ chế tài chính, mức độ tự chủ

7. Biên chế (biên chế được giao năm 2020 và số có mặt đến thời điểm báo cáo) gồm: Biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức), hợp đồng lao động...

8. Khó khăn, vướng mắc

III. Đề xuất, kiến nghị