BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Trả lời Công văn số 684/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 01 tháng 7 năm2014 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết chếđộ bảo hiểm xã hội đối với ông Cao Văn Hưng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộicó ý kiến như sau:

Theo văn bản số 684/SLĐTBXH-LĐTLBHXH nêu trên và các giấy tờkèm theo, ông Cao Văn Hưng sinh năm 1948, nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sứclao động t tháng 4/1987 (số sổ 316646). Tháng7/1987 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ của ôngHưng đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ)để quản lý, chi trả. Tuy nhiên, do sơ suất, ông Hưng làm mất hồ sơ nên từ tháng7/1987 đến nay ông Hưng chưa được hưởng chế độ gì.

Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ chủtrì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hộithành phố Hà Nội và cơ quan quản lý ông Hưng trước khi nghỉ việc kiểm tra, xácminh làm rõ việc giải quyết chế độ mất sức lao động, quá trình chi trả trợ cấp,hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động để xem xét, trả lời ông Cao Văn Hưng. Trườnghợp có vướng mắc, đề nghị có báo cáo giải trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, kết luận và có văn bản kèm theo hồ sơ gốc gửiBộ Lao động- Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga