BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 323/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế, lô hàng đang kê biên tài sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/HQHT-TTr ngày12/01/2010 của Cục Hải quan Hà Tĩnh và công văn số 488/CV-CN ngày 04/01/2010Công ty TNHH Thương Mại Công Nguyên về việc khiếu nại quyết định số 1652/QĐ-HQHT ngày 31/12/2009 của Cục Hải quan Hà Tĩnh; Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1.Về trả lời khiếu nại của doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh trả lờigiải quyết khiếu nại doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật Khiếu nại,tố cáo.

2.Về số tiền thuế theo khai báo, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhànước trong vòng 30 ngày kể từ ngày Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ra quyết địnhcưỡng chế. Đối với số tiền thuế điều chỉnh tăng do tham vấn trị giá tính thuế,sau khi đã nộp đủ số tiền thuế theo khai báo, doanh nghiệp phải có bảo lãnh củangân hàng thì được nhận lại tài sản đã kê biên. Chậm nhất sau 30 ngày kể từngày nhận tài sản, doanh nghiệp phải nộp đủ tiền thuế do tham vấn, nếu quá thờihạn trên cơ quan hải quan sẽ yêu cầu ngân hàng bảo lãnh nộp tiền thuế thay chodoanh nghiệp.

3.Trong thời hạn trên, nếu Công ty không nộp thuế theo khai báo và không có bảolãnh của ngân hàng về số tiền thuế do tham vấn thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽtiến hành bán đấu giá tài sản bị kê biên theo qui định của pháp luật.

4.Về tiền phạt chậm nộp thuế do có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan và doanhnghiệp, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xem xét đề xuất ý kiến xử lý cho phù hợp thựctế, có tính khả thi khi thực hiện và đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnhbiết để thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn