THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------------------
Số: 323/TTg-QHQT
V/v: Phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo 10 (PRSC 10) vay vốn WB.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012.

Kính gửi:
Chủ tịch nước.
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 01 năm 2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo 10 (PRSC 10) vay vốn của WB trị giá 150 triệu USD với các nội dung chính như sau:
- Tên Hiệp định Tài trợ:
Tên tiếng Việt: Hiệp định Tài trợ Khoản Tài trợ Chính sách Phát triển Hỗ trợ Giảm nghèo 10 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (IDA).
Tên tiếng Anh: Financing Agreement "Tenth Poverty Reduction Support Development Policy Financing" between Socialist Republic of Vietnam and International Development Association.
- Nội dung chính của Hiệp định Tài trợ: WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng tương đương 150 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
- Tác động của Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay đến Việt Nam:
Ý nghĩa tài chính: Khoản Tài trợ Chương trình PRSC 10 sẽ được giải ngân trực tiếp và hòa chung vào ngân sách nhà nước nhằm tài trợ cho các chương trình cải cách và phát triển trên các lĩnh vực. Ngoài ra, gần 10 nhà tài trợ song phương và đa phương cũng đang cân nhắc đồng tài trợ cho chương trình dưới hình thức viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay ưu đãi.
Ý nghĩa về hợp tác: PRSC là sáng kiến hỗ trợ ngân sách trực tiếp của WB, PRSC tại Việt Nam được đánh giá là một ví dụ thành công so với các chương trình tương tự được thực hiện tại các nước khác, từ đó góp phần mang lại hiệu quả và lợi ích hợp tác nhiều mặt với cộng đồng tài trợ cho Chính phủ ta.
Tác động kinh tế - xã hội - môi trường - quản trị điều hành nhà nước: Chương trình PRSC 10 là chương trình liên quan tới 12 lĩnh vực, 14 hành động chính sách. Kênh đối thoại chính sách thường xuyên giữa Chính phủ và WB cùng các nhà đồng tài trợ đã được thiết lập thông qua chương trình. Kết quả đem lại là những hành động chính sách góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, thông qua việc đẩy nhanh quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu trong nhiều lĩnh vực nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững và giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tính hợp hiến: Hiệp định được ký kết dưới hình thức Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005 và phù hợp với Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan.
Mức độ tương thích với các quy định của pháp luật Việt Nam: Nội dung Hiệp định Tài trợ không có quy định nào trái với các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;
Về khả năng áp dụng trực tiếp Hiệp định Tài trợ: Hiệp định Tài trợ được áp dụng toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Thời gian hiệu lực của Hiệp định Tài trợ: 90 ngày kể từ ngày ký Hiệp định, như vậy việc phê chuẩn cần được hoàn thành trước ngày 12 tháng 4 năm 2012.
Theo quy định của WB và quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Hiệp định Tài trợ nêu trên cần được trình Chủ tịch nước phê chuẩn để có hiệu lực thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- Các Bộ: NG, TP, KHĐT, TC;
- NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Vũ Văn Ninh