ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 323/VP-ĐTMT
V/v dự án mở rộng đường Lê Văn Lương và dự án xây dựng mới cầu Rạch Đĩa (quận 7 - Nhà Bè)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông - Công chính;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
- Sở Tài nguyên - Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư(Công văn số 6542/SKHĐT-XD ngày 11 tháng 10 năm 2007) về đầu tư các dự án Mở rộngđường Lê Văn Lương và dự án Xây dựng mới cầu Rạch Đĩa trên tuyến (quận 7 - NhàBè);

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốNguyễn Hữu Tín đã có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chínhchủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên - Môi trường, SởKế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận 7 và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xemxét lại nội dung đầu tư của các dự án Mở rộng đường Lê Văn Lương và dự án Xâydựng mới cầu Rạch Đĩa trên tuyến; làm rõ hoặc xác định lại quy mô lộ giới củatuyến đường khi đã có tuyến đường trục Bắc - Nam đi qua khu vực; xác lập quy môxây dựng và phân kỳ đầu tư từng giai đoạn đối với từng dự án cho phù hợp vớinhu cầu giao thông, không để xảy ra trường hợp xây dựng cầu, đường không đồng bộnhư ở đường Chánh Hưng nối dài; đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trongthời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ xem xét chủtrương đầu tư các dự án trên, Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm chỉ đạocác đơn vị liên quan sửa chữa khắc phục các hư hỏng, bảo đảm giao thông bìnhthường của cầu Rạch Đĩa hiện hữu.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố đến Giám đốc Sở Giao thông - Công chính và Thủ trưởng các cơ quan liênquan biết, thực hiện;

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Kim Phát