BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3230/BNN-ĐMDN
V/v vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 25.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Công ty cổ phần Xây dựng 25.

Trả lời Công văn số 199/2010/HĐQT /CV ngày 26/8/2010 của Công ty cổ phần Xây dựng 25 về việc vốnđiều lệ của công ty, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã có Quyết định số 3641/QĐ /BNN-TCCB ngày 21/10/2004 về việc chuyển doanhnghiệp nhà nước Công ty Xây dựng thủy lợi 25 thuộc Tổng công ty Cơ điện – Xâydựng nông nghiệp và Thủy lợi (nay là Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng nôngnghiệp và Thủy lợi – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) thành Công tycổ phần Xây dựng 25 với vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ cổ phầnnhà nước: 51,04%. Công ty cổ phần Xây dựng 25 đã chính thức hoạt động theo LuậtDoanh nghiệp từ ngày 31/5/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số3403000061 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp. Công ty Xây dựng thủylợi 25 đã quyết toán vốn nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệpđến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần và bàn giao cho công ty cổphần.

Tuy nhiên, việc tổ chức bán cổ phầncủa Công ty Xây dựng thủy lợi 25 không đúng cơ cấu vốn điều lệ theo phương ánđã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số3641/QĐ /BNN-TCCB ngày 21/10/2004, Công ty cổ phần đã hoạt động theo Luật Doanhnghiệp hơn 5 năm nên việc tăng giảm vốn điều lệ thuộc thẩm quyền của đại hộiđồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 25. Căn cứ quy định tại Điều 84 của LuậtDoanh nghiệp và Điều 15 của Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 củaChính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thìCông ty cổ phần Xây dựng 25 làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãiđể được đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với sốcổ phần đã phát hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo để Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi – Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty cổ phần Xây dựng 25 biết đểthực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần