BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230/LĐTBXH-LĐTL
V/v cách tính lương hàng tháng

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty trách nhiệm hữu hạn Samil Hà Nội Vina

Trả lời công văn số 07/CVSAMIL ngày 27/7/2015 củaCông ty trách nhiệm hữu hạn Samil Hà Nội Vina về cách tính lương hàng tháng, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số nội dung của Bộ luật Lao động và Điều 4 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì tiềnlương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việcthực tế của người lao động
theo tháng, tuần, ngày, giờ. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xácđịnh trên cơ sở hợp đồng lao động; tiền lương ngày được trả cho một ngày làmviệc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thườngtrong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, số ngày làmviệc bình thường trong tháng do người sử dụng lao động quy định nhưng phải tuânthủ các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của Bộluật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quýCông ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh