TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32302/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bưu chínhViettel
(Đ/c: số 1 ngõ 2A Láng Hạ - Q Ba Đình - Hà Nội)
 MST: 0104093672

Trả lời công vănsố 324/VPT-TC ngày 30/03/2015 của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel hỏi vềchính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuếgiá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị giatăng:

+ Tại khoản 1 Điều9 hướng dẫn về thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“1. Thuế suất0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặtcông trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hànghóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợpkhông áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

...

b) Dịch vụ xuấtkhẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài vàtiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khuphi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nướcngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ởnước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinhdoanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Việc xuất hóa đơn 0% cho khách hàng trong khu chế xuất có sai thuế suất không ?

Trường hợp cungcấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoàiViệt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại ViệtNam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối vớiphần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịchvụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giátrị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụthực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ (%) chi phíphát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí.

Cơ sở kinhdoanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứngminh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.”

+ Tại Điều 10 quyđịnh về thuế suất 5%.

+ Tại Điều 11 quyđịnh về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10%áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 vàĐiều 10 Thông tư này ”

Căn cứ khoản 5Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng và Quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định vềthuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, sửađổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 như sau:

“5. Sửa đổigạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Các trườnghợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Tái bảo hiểmra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ranước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài;dịch vụ tài chính phát sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nướcngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhântrong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnhgiá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu làtài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; thuốc lá,rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhânkhông đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theoquy định của Thủ tướng Chính phủ.”

Căn cứ khoản 2điều 1 Chương I Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/3010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩuhướng dẫn về khu phi thuế quan:

>> Xem thêm:  Cách xử lý chênh lệch tỷ giá khi mua hàng và thanh toán nợ khách hàng ?

“Khu phi thuếquan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế,kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệpvà các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệxuất khẩu, nhập khẩu.”

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel cung cấp dịch vụbưu chính (bao gồm chuyển phát trong nước và chiều đi nước ngoài) cho kháchhàng trong khu chế xuất không được hưởng thuế suất 0% theo quy định tại khoản 5Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC nêu trên, Công ty kê khai nộp thuế giá trị giatăng với thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nộithông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2; P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn