BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3230TCT/CS
V/v: cuốn sách “Niên giám quốc hội 2000”

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:Công ty Cổ phần niên giám Việt Nam Vidico

Trả lời công văn số 05/CV-01 ngày 01/8/2001 củaCông ty cổ phần niên giám Việt Nam VIDICO hỏi về thuế GTGT đối với cuối sách“Niên giám quốc hội 2000”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 13 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: “In, xuất bản, nhậpkhẩu, phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị...

- Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lốichính trị của Đảng và Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đề, chủđề, phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các tổ chức, các cấp, cácngành, địa phương...” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định trên, cuốn sách “Niên giám Quốchội 2000” cung cấp những thông tin cần thiết về các nội dung hoạt động và cáctư liệu quan trọng của Quốc hội trong năm 2000 thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thựchiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc