VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3231/VPCP-KTN
V/v không thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vực tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 851/TKV-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2011)và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2161/BKHĐT-PTDN ngày 08tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 5206/BTC-TCDN ngày 21 tháng 4 năm2011), Công Thương (công văn số 2543/BCT-CNNg ngày 24 tháng 3 năm 2011), Giaothông vận tải (công văn số 2626/BGTVT-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2011) và Ủy bannhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1250/UBND-KT ngày 23 tháng 3 năm 2011) vềviệc đề nghị thành lập tổ chức hoa tiêu hàng hải của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tại vùng nước tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam không thành lập mới tổ chức hoa tiêu hàng hải tại khu vựctỉnh Bình Thuận.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu tráchnhiệm chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam bố trí các tổ chức hoa tiêu hàng hải sẵn cóđể đảm nhiệm việc cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải tại vùng nước cáccảng biển thuộc tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận khi cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, ĐP, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý